مقاله آسيب هاي تصادفي ناشي از وسايل نوک تيز در کارکنان درماني شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي جهرم ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: آسيب هاي تصادفي ناشي از وسايل نوک تيز در کارکنان درماني شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي جهرم ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب
مقاله وسايل نوک تيز
مقاله کارکنان درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورنوروز ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب هاي تصادفي ناشي از فرو رفتن اجسام نوک تيز و برنده از مهم ترين خطرات تهديد کننده کارکنان درماني به شمار مي رود که مي تواند باعث انتقال پاتوژن هاي عفوني از جمله ويروس هپاتيت B, C و ايدز شود. اين پژوهش با هدف تعيين فراواني آسيب هاي ناشي از وسايل نوک تيز در کارکنان درماني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي جهرم انجام شده است.
مواد و روش تحقيق: اين پژوهش توصيفي- مقطعي بر روي ۲۹۸ نفر از کارکنان درماني شاغل در بيمارستان هاي پيمانيه و مطهري جهرم انجام شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شد و با کمک نرم افزار
SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۳/۴۷ درصد از کارکنان، دچار آسيب شغلي ناشي از اجسام نوک تيز شده بودند که کارکنان پرستاري با ۳/۵۰ درصد بيش ترين سابقه آسيب را
داشتند. 44.4 درصد از موارد آسيب با سر سوزن بوده است و بيش ترين موارد بروز آسيب در بخش اتاق عمل 7/27 درصد بود. بيش ترين ميزان آسيب ۵۶ درصد مربوط به شيفت صبح بوده هم چنين ۳/۹۲ درصد از کارکنان عليه هپاتيت B واکسينه شده بودند.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان بالاي آسيب ناشي از فرورفتن اجسام نوک تيز، برنامه ريزي در راستاي اقدامات پيش گيرانه و برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب جهت کاهش ميزان آسيب شغلي در کارکنان درماني ضروري به نظر مي رسد.