مقاله آسيب پذيري فرهنگي، اجتماعي و تربيتي در نوجوانان و جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: آسيب پذيري فرهنگي، اجتماعي و تربيتي در نوجوانان و جوانان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب پذيري فرهنگي
مقاله آسيب پذيری اجتماعي
مقاله نوجوانان
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آسيب پذيري فرهنگي، اجتماعي و تربيتي و عوامل مرتبط با آن در بين نوجوانان و جوانان و فراهم كردن امكان تدوين تدابير پيشگيري انجام شد.
روش: اين پژوهش توصيفي  تحليلي در سال  1388روي فرزندان نوجوان و جوان كاركنان يكي از مراكز دولتي انجام شد جامعه هدف  1200نفري به روش خوشه اي چند مرحله اي از استان هاي تهران، قم، اصفهان، همدان، مازندران، اردبيل، كرمانشاه، اهواز و خراسان رضوي انتخاب شدند و درنهايت تعداد  1030نفر به مطالعه وارد شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته و شامل۲۰  مقياس فرعي بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري همبستگي، آزمون T مستقل و تحليل واريانس به كمك نرم افزار  SPSS 14استفاده شد.
يافته ها: از نظر آسيب پذيري كلي %۷۰٫۴ افراد مصون، %۱۷٫۴ افراد عادي و %۲۱٫۲ افراد دچار آسيب شناخته شدند. بيشترين آسيب پذيري به ترتيب در ابعاد نگرش زن سالاري و تساوي نگري زن و مرد، ضعف در برنامه اوقات فراغت و اوقات فراغت آسيب زا، گرايش به لذت طلبي و مادي گرايي ديده شد.
نتيجه گيري: بسيج امكانات در جهت رسيدگي به آسيب هاي نوجوانان و جوانان، راه اندازي مراكز مشاوره براي خانواده ها و فرزندان، تلاش براي غني سازي اوقات فراغت نوجوانان، ايجاد فرصت هاي اشتغال براي نوجوانان و جوانان، آموزش خانواده ها براي نظارت بيشتر و بهتر و كمك به بهبود روابط بين اعضاي خانواده ها براي پيشگيري از افزايش آسيب ضروري به نظر مي رسد.