سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله تخریب و آسیب دیدن شبکه های آب و فاضلاب و تاثیر آن در مدیریت امداد و نجات ارائه شده است. هنگام وقوع زلزله تکیه گاه ها و نگهدارنده های لوله ها به علت بارهای زلزله سقوط نموده یا پایداری خود را از دست می دهند. تخریب و صدمه دیدن این تاسیسات بعد از بحران باعث بروز مشکلاتجدی در ارتباطبا وضعیت بهداشتی منطقه بحران باعث بروز مشکلاتجدی در ارتباط باوضعیت بهداشتی منقه بحران زده وبروز مشکلات فاروان درکمک رسانی میگردد. قطع جریان در لولههای انتقال آب به علت شکستگی ، جان بازماندگان پس از زلزله را به خطر می اندازد. یکی از مسائلی که هنگام وقوع زلزله بروز می نماید خطر بیماری های مسری تاست. خطر بیماری های مسری بعد از بحران متاثیر ا زوجود سطوحی از بیماریها تغیرات بومی و محل اقامات که حاصل بحران بوجودآمده می باشد. قطع امکانات عمومی شامل شریانهایحیاتی شبکه های آب و فاضلاب نیز باعث پخش بیماریهای موضعی م گردد. بعلت آسیب دیدن شیانهای حیاتی، تعلیق درخدمات بهداشتی پایهحادث می گردد. تاثیر شریانهای حیاتی ، تعلیق در خدمات بهداشتی پایه حادثه میگردد. تاثیر این تاسیسسات در مدیریت بحران حائز اهمیت می باشد. در ارتباط با شبکه های انتقال آب و فاضلاب باید مدیریت قبل در زمان و بعد ازبحران مد نظر قرار گیرند، پیش بحران با اجرای مقاوم سازی ، نقاط بحرانی شناسی می شوند. سپس عملیات مقاوم سازی برای نقاط بحرانی انجام میگردد. رفتار این شبکه ها به مواد و مصالح مصرفی ، نحوه طراحی ، نحوه اجرا، تعمیر و نگهداری بستگی دارند. دربحث مقاوم سازی ، خوردگی ونشست از لوله، کیفیت اجرا، وضعیت خم ها ، کنترل تنش و خستگی درلوله، پوشش مناسب لوله، مهار لوله، ضربه و برخورد لوله ها به یکدیگر و قطر در مقابل طول لوله ها باید مد نظر قرار گیرند. در صورت آسیب دیدن لوله ها و شبکه های فاضلاب ، بوی تعفن منطقه آسیب دیده را فرا می گیرد. دراین حالت انواع بیماریهای عفونی در منطقه آسیب دیده پخش می شود.