سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان دلخوش –
سودابه مهدیزاده –
اعظم صادقی حسن آبادی –

چکیده:

بعد از وقوع موق عیتهای درگیری و جنگ همراه با بمباران های مداوم و نیز بعد از وقوع بلایای طبیعی مثـل زلزلـه و …زیر ساختهای شهری که جهت ت أمین آب سالم و دفع فاضلاب می باشند ، ممکن است آسیب ببیننـد . در بعـضی از موقعیتهـا، ممکن است کل جمعیت شهرها یا شهرستانها بعنوان مناطق اسکان ا ورژانـسی ، مـورد توجـه قـرار بگیرنـد . در ایـن موقعیتهـا، وابستگی شهری به سیستم لوله کشی حتی بیشتر از نظایر روستایی آنها بوده و این افراد نسبت به بیماریهای منتقلـه از راه آب و سایر تاثیرات کمبود آب سالم آسیب پذیرتر و حساس تر ند .. آسیب پذیرترین افراد شامل سالخوردگان، نوزادان و کودکانی می باشند که ممکن است در اثر سایر تاثیرات ناشی از جنگ یا موقعیتهای بحرانی ( نظیر حـوادث غیـر مترقبـه و بلایـای طبیعـی ) تضعیف شده باشند .
متن : در موقعیتهای نظامی سیستم های آبرسانی ب ه عنوان اهداف نظامی جهت تخریب و با هدف ایجاد اثرات تضیف کننـده و فرساینده مورد نظر قرار می گیرند ( مانند جنگ خلیج فارس، جنگ افغانستان و …) امروزه درگیریهای نظامی اساساً جنگهایی بـا اهداف بهداشت عمومی می باشند . در چنین شرایط بحرانی ( جنگ یا حادثه غیرمترقبه ) دو جنبه مهم برنامـه هـای تـ أمین آب آشامیدنی بطور چشمگیری مشخص شده ان د . اول، توجه به مقدار آب مصرفی که در اثر شکـسته شـدن لولـه هـای آبرسـانی و پمپها و یا در اثر آسیب برجهای ذخیره آب کاهش یافته یا بطور کلی از دست رفته اند . دوم ، در نظـر گـرفتن ایـن مـسئله کـه ممکن است منابع آب لوله کشی در اثر آسیب به لوله های سیستم آبرسانی آلوده شـده باشـند . در بـسیاری از منـاطق شـهری ذخایر آبی و لوله های فاضلاب ممکن است در کنار یکدیگر در زیر زمین قرار گرفته باشند . هنگامی که این خطوط آسـیب مـی بینند، بسیار امکان این مسئله وجود دارد که منابع آبی در اثر نفوذ مواد فاضلاب از لوله های فاضلاب آسیب دیده به آنها آلـو ده گردند . این مسئله هنگامی که فشار آب در مسیرهای اصلی دراثر خرابیهای شدید نوسان پیدا می کند ، اهمیت زیادی پیدا می کند . بعلاوه در رابطه با مشکل کمبود آب یا کیفیت بد آب مصرفی، سیستمهای شهری ثانویـه شـامل سیـستمهای گرمایـشی ناحیه ای در بعضی از مراکز شهری و حتی س یستمهای کارخانه ای و عملکرد ماشین آلات ممکن است در اثر کمبـود فـشار آب تحت تاثیر قرار بگیرند . در بعضی موارد، ب ه ویژه برای بیمارستانها و سایر تاسیسات حیاتی شهری، تغییر مسیر آب از نواحی دور افتاده جهت راه اندازی عملکرد تاسیسات کلیدی مورد نیاز شده اند . بحث و ن تیجه گیری : درموقعیتهای جنگی و بحرانی، پاسخ فوری شامل کارگزاری واحدهای محلی هماهنـگ جهـت پاکـسازی منابع آبی آلوده، یا کارگزاری تجهیزاتی برای تعمیر یا جایگزینی پمپمهای صدمه دیده است .. با توجه به اینکه در چنین شرایط بحرانی دانستن راههای پاکسازی منابع آبی و تـصفی ه آنهـا و موضـوعات اساسـی در رابطـه بـا راههـای کنتـرل وپیـشگیری از بیماریهای منتقله از طریق آب ( که در اثر آلوده شدن منابع آبی ایجاد می شوند ) اهمیت بسیار زیادی دارند ، در ایـن مقالـه بـه توضیح این موارد پرداخته ایم .