سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر سید محمد اعرابی – دکتری مدیریت منایع انسانی – رتبه علمی : استاد – عضو هیات علمی دانشگاه
علی رضا رزقی رستمی – دکتری مدیریت دولتی – رتبه علمی : مربی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین ، اجرا و ارزیابی می گردد.
اجرا بعنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سا ل ۱۹۷۰ به بعد مورد توجه خاص محققین و دانشمندان قرار گرفت.
در مسیر اجرای کامل خط مشی ، عوامل بازدارنده و تنگناهای ز یادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای
خط مشی از اهداف اصلی این تحقیق می باشد .
در این تحقیق با توجه به پژوهشهای انجام شده و نظرات دانشمندان مختلف و با نظر خواهی از خبرگان بخش صنعت کشور ، موانع اجرای خط
مشی های صنعتی کشور مور د بررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت و بر اساس شاخص های تدوین شده ، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین
اعضاء نمونه آماری شامل مدیران ارشد بیش از ۱۰۰ شرکت ، سازمان ، نهاد و تشکل صنعتی توزیع گردید.
با توجه به تحلیل آماری و نتایج حاصله از تحقیق ، مهمترین موانع اجرای خط مشی های صنعتی کشور عبارتند از : فقدان خط مشی ها و
سیاست های جامع صنعتی ، فقدان شبکه اطلاعاتی کارآمد ، عدم تطبیق مسئولیتهای محوله با تخصص و دانش افراد ، ساختار نا مناسب
واحدهای صنعتی کشور بر ای حضور در بازار جهانی ، عدم استفاده از تکنولوژی و فن آوری جدید ، ر وشن نبودن اهداف ، فقدان اعتماد عمومی
به سرمایه گذاری در بخش صنعت ، فقدان اختیار لازم در مجریان ، مراجع متعدد قانونگذاری و نا پایداری نسبی و بی ثباتی قوانین و مقررات
اقتصادی .
نتایج یافته های تحقیق همراه پیشنهادات محقق در بخش پایانی مقاله آورده شده است .