سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حشمت اله سعدی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
موسی اعظمی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
سعید کریمی – مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده است، آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی است . در حال حاضر حدود ۱۰۵۰ تعاونی تولید کشاورزی در کشور فعالیت دارند که ۳۲ مورد آن در استان همدان و ۸ مورد در شهرستان کبودر آهنگ تشکیل شده اند . جامعه آماری تحقیق عبارتند از مجموعه کشاورزانی که در شهرستان کبودرآهنگ عضو تعاونی های تولید کشاورزی هستند . تعداد این افراد ۲۲۵۳ نفر است که ۱۳۵ نفر آن ها به از طریق نمونه گیری انتخاب شده اند . پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است . در کنار پرسشنامه
از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادی نیز استفاده شده است . دقت شاخص ها و گویه ها در پرسشنامه یا روایی صوریFace Validity )توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است . برای بررسی پایایی ابزار تحقیق( Reliability ) پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و الفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم ۷۹ درصد به دست امده که رقم قابل قبولی است . نتایح تحقیق نشان می دهد نه مورد آسیب جدی تعاونی های تولید را تهدید می کنند به گونه ای که بی توجهی به آن ها می تواند آینده این نظام تولیدی را به خطر اندازد . در پایان با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی برای غلبه بر این آسیب ها ارائه شده است