سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن مرتضوی درچه – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه روش

چکیده:

این مقاله، حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی آسیب ها و مسائل چالش برانگیز توسعه شبکه تحقیقاتی مبتنی بر فنآوری اطلاعات بر حوزه تحقیقات در ایران صورت گرفته است . در این ارتباط ابتدا آثار و چالش های توسعه شبکه های تحقیقاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یاف ته مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد . پس از آن نگارنده به بررسی تأثیرات و تبعات توسعه شبکه رایانه ای برای فعالیت های تحقیقاتی در ایران که از طریق گردآوری نظر پژوهشگران، صاحبنظران و سیاست گذاران تحقیقات در کشور از طریق مصاحبه و یا تکمیل پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته اند می پردازد . در پایان نیز راهکارهایی در جهت پیش گیری، رفع و یا مقابله با چالش های یادشده ارائه می گردد