سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن
قاسم ترابی – شرکت برق منطقه ای باختر
بخشعلی صابری – شرکت برق منطقه ای باختر
محسن مردعلی – شرکت متن

چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی آسیب شناسی رفتار کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر تهیه شده است . برای این منظور یک گروه نمونه از کارکنان با حجم ۳۰۰ نفر ( تقریباً ۴۳ درصد جامعه آماری ) بر پایه طرح نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش را شش پرسشنامه فرهنگ و جو سازمانی، منبع کنترل، استرس شغلی، تعهد سازمانی، تست شخصیتی آیزنک و نگرش سازمانی تشکیل داد . برای تحلیل داده ها و یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش و آزمون فرضیه های مرتبط با آنها از روشهای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید، همچنی ن براساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی محدوده شرکت برق منطقه ای باختر ارائه گردیده است .