سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهردخت نصر اصفهانی – کارشناس ارشد تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

چکیده:
هدف این پژوهش آسیب شناسی عدم کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش اصفهان در یک دوره سه ساله (۱۳۸۴-۱۳۸۱) بوده است .روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده ونمونه آماری شامل ۸۰ نفر از مسئولین ، کارشناسان و مجریان طرح های پژوهشیآموزش وپرورش اصفهان بوده است که بصورت تصادفی انتخاب شدند . جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پیرامون آسیب هایموجود در مراحل انتخاب موضوع، اجرای پژوهش ،تولید دانش، اشاعه یافته ها و کاربست یافته ها که مورد نظر این پژوهش بوده است ،پرسشنامه محقق ساخته ای بصورت بسته پاسخ و با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد، که توسط گروه نمونه تکمیل گردید . در اینپژوهش جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و صوری استفاده شد.برای این منظور پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور وتعدادی از متخصصین قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تعیین پایایی ابزارپژوهش از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. شاخص پایایی کل مقیاس در این تحقیق ۰/۸۱ به دست آمد.نتایج تحقیقات نشان داد که آسیب های موجود در کلیه مراحل مورد نظر ذکر شده ،شامل انتخاب موضوع ، اجرای پژوهش،تولید دانش، اشاعه یافته ها وکاربست یافته ها توسط گروه نمونه بالاتر ازسطح متوسط بوده است . همچنین در بین پنج مرحله مورد نظر بیشترین آسیب ها در مرحلهکاربست یافته ها و کمترین آن در مرحله انجام تحقیق بوده است .بر اساس یافته های بدست آمده وخصوصاٌ مرحله کاربست یافته هاپیشنهاداتی کاربردی جهت رفع موانع موجود و نقاط ضعف نیز ارائه گردیده است.