سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمید مقدس فرد – پژوهشگر و روزنامه نگار

چکیده:

برای ارتقای علوم انسانی به ویژه دربخش تعلیم وتدریس به یک الگوی روش شناسانه نیازمن دیم که برسازمان دهی محیط آموزشی درمقیاس کلاس بناشود.محوراین دگرگونی تصمیم به مشارکت در تولید دانش وپیگیری روش هایی است که مسائل آکادمی ک را درزمینه تدریس محتوای علوم انسانی حل کند .مسایلی مانند تکیه افراطی بر حفظ دروس روش تستی آزمون ها،تک گویی استاد،به روزنبودن متون د رسی و کمیابی فرصت های پژوهش . روش گزینش دانشجو نیزنیازمند تغییراست که بر اساس آن سهمیه علوم انسانی باید مخصوص کسانی شود که به راستی به این رشته علاقه دارند .نگرش عمومی نیزکه علوم انسانی راحفظی م ی داند نیاز به بازنگری دارد. اصلاح ساختارکلاس درس به درپیش گرفتن کنش متقابل براساس گفتگو نیز وابسته است. کلاس درس به منزله نهادهمچون یک نهادپویا بسیار ی از مشکلات علو م انسانی رادربخش انتقال ودریافت مفاهیم حل می کند