سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
اکرم گودرزی – دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا بهرنگی – استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
بیژن عبدالهی –
عبدالرحیم نوه ابراهیم –

چکیده:
هدف این مطالعه ی موردی ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری در مدارس متوسطه دولتی ناحیه یک و دوشهراصفهان است که از طریق شناسایی و تحلیل وضع موجودو مطلوب فرهنگ مدارس بر اساس چارچوب ارزش هایرقابتی و ارائه راه کارهای کاربردی در کاهش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب با استفاده از روش مطالعه ای توصیفی –پیمایشی در سطح تحلیل دوره متوسطهی صورت میگیرد. تعداد نمونه ها در مورد اول دوره متوسطه از ناحیه یک S1-127 و مورد دوم از ناحیه دو S(2)=179 می باشد. یافته ها به تفکیک درهر مورد و در پایه های مختلف شکاف معناداری بین وضع موجود و مطلوب دیدگاه دانشآموزان درچهارگونه فرهنگ قومی، منعطف، رقابتی و سلسله مراتبی نشان داد.تأکید بیشتردر مقوله های رفتاری درگونه فرهنگ انسانی و سپس تأکید کمتر به سلسله مراتبی ورقابتی بود. همچنینیافته ها بیانگر تفاوت بین فرهنگ قومی و رقابتی در وضعیت مطلوب در هر دوره متوسطه است؛ بعبارتی درگروه اول بیشترتأکید بر مقوله های رفتارانسانی در فرهنگ قومی و درگروه دوم تأکید بر فرهنگ رقابتی است، این امر بیانگر نقاط بهبودیاست که باید در برنامه های راهبردی متولیان آموزشی جهت تعالی فرهنگ یادگیری هردوره متوسطه مدنظر قرارگیرد.