سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی –
محمود زارع –

چکیده:

نظام مدیریت قیمت تمام شده، بعنوان یکی از پروژ ه های تحول آفرین مجموعه برنامه های راهبردی نوسازی اداری، تلاش دارد تا عرصه ای نوین را در قلمرو مدیریت دولتی کشورمان بگستراند و امیدواری های بسیاری را نیز در جهت رفع ناکارآمدیهای گذشته و حال ساختار بروکراتیک اداری کشور، بوجود آورده اس ت. در مقاله حاضر که بصورت تلفیقی از روشهای کتابخانه ای و پیمایشی تحقیق برنامه ریزی شده، مهمترین مبانی حقوقی و مستندات قانونی برای حمایت از نظام مدیریت قیمت تمام شده در کشورمان معرفی شده و سپس اقدامات و برنامه های در دست اجرای نظام اداری در هدایت، نظارت و پایش این جریان مورد تشریح قرار می گیرن د. در ادامه با نظرخواهی پرسشنامه ای از مسئولین و رابطین این برنامه در دستگا ههای اجرایی استان یزد، اطلاعات مورد نیاز پژوهش در این زمینه جمع آوری و تحلیل شده و با جمع بندی آ نها ۳۰ مورد از کلیدی ترین چالشهای عملیاتی این نظام بهمراه ۱۴ مورد از راهکارهای پیشنهادی و نیز ۱۰ مورد از اقدامات ابتکاری و قابل الگوبرداری موجود در نظام اداری استان یزد در حوزه مدیریت قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات دولتی شناسایی و معرفی شده اند. در پایان نیز بعد از گروه بندی ۱۸۲ نظرات جمع آوری شده پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل نظام مدیریت قیمت تمام شده در سطح استانی نظام اداری دولتی کشورمان ارائه گردیده اند .