سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی جنیدی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه محبتی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

موضوع تغییر، تحول و بهبود سازمانی، از ضرورتهای اجتناب ناپذیر سازمانهای نوین است. در جامعه پر طلاتم عصر اطلاعات و ارتباطات، سکون، مساوی با نابودی است و هر پدیده ای که بخواهد آنتروپی منفی را پیشه خود می سازد، باید به سمت تغییر حرکت نماید این پژوهش قصد دارد نوعی آسیب شناسی از وضعیت موجود منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بعمل آورده و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دهد. آسیب شناسی سازمانی در این پژوهش با بهره مندی از مدل سه شاخگی مورد بازشکافی قرار گرفته و مشخص شد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای نقش تعیین کننده ای در آسیبهای منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.