سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مجتبی سلم آبادی – کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران
حمزه خیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران
محمد ابراهیمی رومنجان – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه آزاد قوچان، قوچان ، ایران
احمد رجبی سناجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه آزاد قوچان، قوچان ، ایران

چکیده:
با انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه تاثیر جدی و غیر قابل اغماضی در زندگی انسانگذاشته و فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، از راه های مختلف، بویژه پدید آورد فضایی مجازی و دیجیتالی، ابعاد و وجوهگوناگو زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. گرچه این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از جامعه ای به جامعه دیگرو از حوزه ای به حوزه دیگر تفاوت می کند، می توا گفت هیچ جامعه ای و یا حوزه ای از تاثیر فناوری های نامبرده بر کنارنیست. از سویی رشد روز افزو و گسترده شبکه های اجتماعی مجازی؛ تحولات بسیار شگرفی در زمینه ارتباطات و رفتارانسانی در جوامع مختلف وحتی در سطح جهانی ایجاد کرده است و در حال حاضر جمعیت عظیمی در دنیا روزانه از اینفناوری استفاده می نمایند. از اینرو با توجه به تاثیر فزاینده شبکه های اجتماعی بر تغییر رفتار انسانی و خانواده ها، بررسیاین موضوع ضرورت دارد. لذا در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است به آسیب شناسی نظام خانواده در فضای شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته شده است.