سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
علی فرهادی محلی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین، ایران
محمود فرهادی محلی – دکترای جامعه شناسی و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علامه امینی
علی سعیدفر – بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

چکیده:
واژه فرهنگ یکی از پر استفاده ترین واژه ها در زندگی اجتماعی است و عملاً حد و حدودینمیتوان برای کاربرد این واژه قائل شد. در برنامه ریزی و سیاست گذاری های فرهنگی، فرهنگ را بایدبه گونه ای تعریف کرد که قابل برنامه ریزی، سیاست گذاری و ارزیابی باشد. فرهنگ به عنوانپایدارترین حوزه اجتماع، شکل و ماهیت حرکت جامعه را مشخص می نماید و رصد عوامل شکل دهندهبه فرهنگ، هویت فرد و جامعه به عنوان منشاء رشد و تعالی یا سقوط اجتماع انسانی یکی از گام هایاساسی در مهندسی فرهنگی جامعه به حساب می آید.یکی از مسائل حساس و کلیدی که اینروز ها سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کانون توجهمحافل فکری و سیاسی ایران قرار گرفته است ،مسائل فرهنگی جامعه می باشد با این توجه بهناهنجاری های اجتماعی که در جامعه بروز کرده است و از سوی دیگر با توجه به گسترش برخی ازارزش های غربی در جامعه ،بسیاری را بر آن داشته است تا به منظور هدایت و مدیریت مسائلفرهنگی جامعه راهکارها و برنامه های مناسب را مورد بررسی قرار دهندمهندسی فرهنگی واژهای ترکیبی و پیچیده است که گشایش آن مستلزم نگاهی جدا و در عینحال ترکیبی به واژه های فرهنگ و مهندسی است. به علاوه نگاه ترکیبی به آن، نیازمند رویکردسیستمی خواهد بود.لذا هدف از نگارش این مقاله تبیین و تعریف مفهوم فرهنگ، مهندسی فرهنگی ، اهمیت وضرورت این مفاهیم به همراه آسیب شناسی فرهنگی در دانشگاه به عنوان مبداء تحولات می باشد.