سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرید مهدیان –

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: برخی از تصاویر و جداول مشکل دارند و دیده نمی شوند]
پیشینه تاریخی و وجود گسل های فعال، حاکی از لرزه خیزی منطقه تهران است ولی با وجود این خطر بالقوه، ساختمان های تهران در برابر پدیده ای مانند زل زله بسیار ضعیف عمل خواهندکرد زیرا این شهر بدون هرگونه پی ش بینی برای ایمنی ساختما ن ها گسترش یافته و آنچه موجب تشدید آسیب پذیری این شهر تقریباً بی دفاع می گردد، جمعیت چند میلیونی، بافت های فرسوده شهری، ساختما ن های با مصالح بنایی غیرمسلح، معابر باریک به ویژه در مناطق جنوبی تهران، وجود تأسیسات و کاربر یهای خطرزا، بریدگیها و شیب های تند به خصوص در حاشیه شمالی شهر، وجود لوله های گاز و کابل های برق فشار قوی، وجود برخی کارخانجات تولید کننده یا مصرف کننده مواد شیمیایی سمی، پادگا ن های نظامی درون شهری و محل نگهداری م واد منفجره، مهمات و اسلحه که در صورت رویداد زلزله شدید در منطقه، هریک از عواملی که ذکر شد، موجب تلفات سنگین انسانی و خسارات فراوان اقتصادی خواهدگردید و توسعه های حاصل از چند دهه تلاش، در چند ثانیه نابود و پایتخت کشور که مرکز فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است با فاجع های جبران ناپذیر و بیسابقه مواجه خواهد شد. با این وصف برای پیشگیری از تبدیل شدن یک سانحه طبیعی مانند زلزله، به یک فاجعه بی نظیر در تاریخ بشر، باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و اقدامات پیشگیرانه همراه با نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی ساختما ن های موجود، در دستور کار فوری و جدی قرار گیرد. بدیهی است هر اقدامی به منظور تأمین آمادگی، پیشگیری، مقابله و بازسازی باید براساس برنامه ها و طر حهای دقیق از پیش تعیین شده صورت گیرد تا نتایج مؤثر و مفیدی در بر داشته باشد. برای دست یافتن به هدف کاهش آسیب پذیری شهر تهران در برابر رویداد زلزله شدید، باید اهداف ویژه زیر دنبال شود: ۱) پی شبینی تلفات انسانی و خسارات مالی براساس داد ههای به هنگام شده ۲) ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران ناشی از زلزله و تعیین اولویت اجرایی آن ها در طی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ۳) بررسی شرایط موجود پیشگیری و مدیریت بحران، تعیین کاست ی ها و پیشنهاد عملیات اجرایی لازم برای کاهش اثر بحران در هر منطقه ۴) بررسی کاربر ی های موجود اراضی شهر به منظور پیشنهاد کاربری مناسب برای آ ن ها و تعیین مکان های لازم برای تخلیه و اسکان موقت در شرایط بحران ۵) تدوین طرح تفصیلی مدیریت بحران و تنظیم برنام ههای امداد، نجات، خدمات پزشکی، و گروهای نجات محلی ۶) ارائه طرح بهینه سازی شریا نهای حیاتی ۷) بررسی قوانین موجود، وظایف سازما نهای مرتبط و منابع تأمین بودجه و ارائه پیشنهاد برای ارتقای آ نها ۸) برآورد هزین ههای مورد نیاز و منابع مالی