سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدادریس جوادین – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
رامین تقی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
مسعود کافی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

درسازه های بتن آرمه که دارای دیوارهای برشی می باشند، ستونها معمولا بارهای ثقلی را حمل می کنند و قسمت عمده ای از بارهای جانبی برعهده دیوارهاست. اما سیستم سازه ای که دراین تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد تنها شامل دیوارهای سازه ای جهت حمل بارهای ثقلی و جانبی است. درواقع دراین سیستم عملکرد خمشی از کوپل بین دیوارهای سازه ای حاصل می شود. دراین مطالعه از نتایج ارایه شده درموسسه تکنولوژی سوئیس استفاده شده است. سپس دریک مطالعه موردی، ساختمان بتن آرمه شش طبقه ای که به منظورباربری ثقلی و جانبی خود دارای شانزده دیوارسازه ای
دردوجهت می باشد، مورد بررسی قرارگرفته و با روابط ارایه شده منحنی ظرفیت سازه برحسب تغییرمکان بام و برش پایهترسیم شده است و آسیب پذیری لرزه ای آن برحسب مقیاس ماکرولرزه ای اروپا EMSمورد سنجش قرارگرفته است. بهمنظور بررسی بهتر نتایج، سازه مورد نظر با استفاده ازنرم افزار ۲۰۰۰SAP مدل گردیده و با انجام تحلیل استاتیکیغیرخطی مشخص گردید که همپوشانی مناسبی بین این دوسری نتایج از نظر آسیب پذیری وجود دارد. بدین ترتیب معلوم گردید که سازه های بتن آرمه دارای دیوارهای سازه ای می توانند در سطح مناسبی از لحاظ آسیب پذیری
قرارگیرند و دربرخی از موارد می توان از آن بعنوان یک سیستم سازه ای مناسب استفاده نمود.