سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داودرضا عرب –
کامران امامی –
مصطفی بروجردی –
محمدرضا محمودی مقدم – شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل

چکیده:

در تمامی پروژه ها و به خصوص پروژه های بزرگ تضاد میان بسیاری از اهداف پروژه و معیارهای طراحی مانع از بهبود ارزش پروژه می شوند. مهندسی ارزش با تکیه بر برخورد نظام مند و تیم
چندرشتها ی می کوشد با ارائه و توسعه ى ایده های خلاقانه این تضادها را کاهش داده و در نهایت موجب افزایش ارزش پروژه گردد. مطالعات مهندسی ارزش سرریز سد ونیار که در ۵ کیلومتری
تبریز در حال احداث است با هدف افزایش ایمنی سد و پایین دست آن، کاهش هزینه های طول عمر و کاهش خسارات مخزن در دی ماه ۱۳۸۲ آغاز گردید. باوجود تضاد آشکار میان اهداف مختلف
مطالعه ى ارزش، تیم توانست با توجه به شرایط ویژه پروژه راه حل خاص را بهن حوی ابداع کند که تضادها بهن حو چشم گیری کاهش یابد. ایده ها و سناریوهای مطرح شده در نهایت به گزینه هایی
تبدیل شدند که در نتیجه به طور هم زمان ایمنی سد و پایین دست بهن حو چشم گیری بهبود یافت، هزینه ها و دوره ى احداث بهن حو قابل ملاحظه کاهش یافت، مشکلات ژئوتکنیک سرریز حذف
گردید و ابعاد خسارات مخزن نیز بسیار کمتر شد. تمامی این منافع براساس روش های غیرسازها ی کم هزینه(شامل ارتقاى مدیریت مخزن، مدیریت شرایط اضطراری و…) حاصل گردید. در نهایت
لایه های ایمنی پیشنهادشده توسط تیم، ایمنی سد را در بهترین سناریوها تضمین خواهد کرد. از منافع جانبی گزینه ى یپیشنهادی بهبود کیفیت آب مخزن خواهد بود که در این پروژه از اهمیت
خاصی برخوردار است.