سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – کارشناس آبیاری – سازمان آب و برق خوزستان
داریوش بهارلویی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی – سازمان آب و برق خوزستان
علی شریفی – کارشناس ارشد سازه های آبی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

گرچه تعاریف متفاوتی از سیل شده است لیک ن بنظر میرسد که صرفنظر از عامل ایجـاد کننـده آن هرگاه جریان آب سطحی از ظرفیت رودخانه تجا وز کرده وار اضی پائین دست وحاشـیه رودخانـه
را فرا گیرد وتداوم زمانی محدود داشته وبا خسارت های مالی وجانی همراه باشـد میتـوان بـه آن سیل اطلاق نمود . وقوع سیل یکی از بلایای طبیعی مشکل آفرین وزیان آور در اکثـر نقـاط جهـان
منجمله در ایران بوده است . پدیده سیلاب در ایران به عنوان زیان بـارترین بلایـای طبیعـی بـوده وخسارات ناشی از آن بالغ بر %۷۰ کل خسارات بلایای طبیعی میگردد . سیستم های هشدار سـیل بـه عنوان ابزار مدیریت سیلاب ویکی از روش های غیر سازه ای تقلیل خسارات سیل از مدت ها قبـل مورد پذیرش بوده ودر طی زمان های متوالی همگام ب ا علوم وتکنولـوژی وقـت بکـار بـرده شـده است .