مقاله آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده در دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران: ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده در دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران: ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه روستايي
مقاله پزشک خانواده
مقاله مرکز بهداشتي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله پورشيرواني سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفيان اميري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كبير محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شبستاني منفرد علي
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي جو آذين
جناب آقای / سرکار خانم: موعودي سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: طرح ملي بيمه روستايي و پزشک خانواده بر اساس ماده ۹۱ قانون برنامه چهارم توسعه از ابتداي سال ۸۴ در مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر جمعيت اجرا شده است. اين مطالعه به منظور بررسي سطح آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران انجام گرفته است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي در نيمسال دوم ۱۳۸۷ انجام گرفت. محيط پژوهش مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي گلستان، مازندران، بابل و گيلان بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و به روش مصاحبه جمع آوري و با آزمون هاي  kendallو chi-square در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از بين ۱۰۸۱ نفر بيمه شدگان بيمه روستايي مورد مطالعه، ۳۳ نفر (۳%) داراي سطح آشنايي خوب، ۴۱۶ نفر (۳۸٫۵%) داراي سطح آشنايي متوسط و ۶۳۲ نفر (۵۸٫۵%) داراي سطح آشنايي ضعيف بودند. بين جنس، سن و سطح تحصيلات با سطح آشنايي رابطه معني دار وجود داشت. بين تاهل، محل سکونت، شغل و دانشگاه علوم پزشکي مورد مطالعه با سطح آشنايي رابطه معني دار آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: بطور کلي شناخت بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده پايين بوده و نياز مبرم به اجراي برنامه هاي آموزشي وجود دارد.