سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سعیدی – دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و مؤسس گروه نجات موج پیشرو

چکیده:

مدیریت بر بحران ها ی ناش ی از حادثه زلزله ب ی گمان بدون آشنا یی بـا نحـوه تـ أثیر گـذار ی حادثـه بـر هـر یـ ک از اجـزاء و زیـ ر ساختهای جامعه ممکن نبوده و جامعه مد یریتی موظف به تحلیل بحرانها ی به وجود آمده شده و عوامل مؤثر بر کنترل آن میباشـد . مقاله آشنا یی با بحرانها ی پس از زلزله در ا یران با چن ین رو یکردی به شرح بیست و پنج بحران به وجود آمده پس از زلزله آنهـم به صورت خلاصه و فشرده پرداخته است ا ین مقاله بر اساس تعر یف بحران از د یدگاه نظر یه تعادل به بررسی ت أثیر عوامل مؤثر بـر بحرانهای حادث شده بر اثر زلزله در یک جامعه انسان ی پرداخته و شاخص های این نظر یه یعنی « نیازمندیها ، توانمند یها ، قـوانین و ساز و کارها » را شرح می کند .