با مدیر اجرائی مجله : عنوانی است که به شخصی اداره کننده کارهای تجاری مجلات ادواری داده می شود. معمولا مدیران چاپ (ویرایش) درگیر مسایل ویرایش و آمادهسازی مقالات برای چاپ و فرآیند پذیرش یا رد مقاله نمی شوند، اما در تکثیر و ویرایش مقالات در طول چاپ مسئولیت دارند . علامت گذاری برای ماشین نویسی ها: نشانهها و علامتهایی که به وسیله ویراستار و گاهی بوسیله نویسندگان برای انتقال مشخصات و چگونگی انجام تایپ و تغییرات موارد تایپ شده به .تایپیستها استفاده میشوند گویند

مواد و روش ها: بخش دوم از مقالات IMRAD است و هدف آن تشریح جزئیات آزمایش ها است، به گونهای که همکاران دیگر وی بتوانند در هنگام تکرار، نتیجه ای مشابه و معادل آن را به دست .آورند تک نگار: نوعی کتاب تخصصی، با جزئیات مفصل است که توسط یکسری از دانشمندان و متخصصین برای سایر متخصصین نوشته می شود. . تجدید چاپ: همان چاپ مجدد یک مقاله یا کتاب است که برای دفعه دوم یا دفعات بعدی مجدداً چاپ می شود.

گزارش شفاهی : شبیه ساختار مقالات علمی میباشد، به جز اینکه در این نوع گزارشها جزئیات فرهنگ اصطلاحات فنی مشخصات ناشر مقاله از جمله ای از ناشر است که معمولاً در صفحه عنوان مجله می آید و نشان دهنده مالکیت مجله ادواری میباشد. این جمله به طور مختصر هدف و حوزه فعالیت مجله را .مشخص میکند بازنگری دقیق : بازنگری متن اولیه مقاله توسط سایر متخصصین همکار مؤلف می باشد. دانشمندانی که در زمینه های مشابه یا زمینه تخصصی مؤلف کار می کنند.

مجله ادواری اصلی : مجله ای که تحقیقات اصلی را چاپ میکند. . مقاله اصلی: اولین چاپ از نتایج تحقیقات اصلی است، به فرمی که نویسنده یا نویسندگان همکار بتوانند آزمایش ها را تکرار نموده و نتیجه گیری را آزمون نمایند و در یک مجله یا سایر منابع مستند

.موجود به راحتی در دسترس جوامع علمی قرار گیرد نسخه اولیه: نسخه ای از متن تایپ شده که به مؤلف، ویراستار، یا مدیر ویراستاری برای تصحیح غلطهای چاپی احتمالی فرستاده میشود گفته می شود. صفحات نسخه اولیه مقاله را که هنوز صفحه بندی نشده اند به نسخه نهایی پیش از چاپ ” معروف است و متن صفحه بندی شده نسخه اولیه را که به آن شماره صفحه داده شده است اصطلاحاً نسخه تأییده شده” مینامند. و علامتگذاری نسخه اولیه: به برخی از علائم و نشانهها که به عنوان دستورالعمل برای حروفچینی .در مورد خطاهای چاپی موجود در نسخه اولیه استفاده می شود گفته می شود ناشر “: به شخص یا سازمانی که فعالیتهای تجاری مربوط به چاپ کتاب و مجله را به عهده دارد .گفته می شود

نسخه چاپ شده مستقل مقاله “: ناشرین مجلات ادواری علاوه بر نشر مجله، مقالات موجود در مجله را به صورت مستقل و جداگانه چاپ و تعدادی از نسخ آن را برای نویسندگان (معمولاً به عنوان دستمزد) میفرستند. به چنین نسخه های چاپ شده که مستقل از مجله در اختیار قرار دادهمی شوند گاهی offprint->la al نیز گفته میشود که به طور گسترده در بین دانشمندان توزیع می شود.نتایج : سممو میرون قسمت از مقالات IMRAD است. هدف آن ارائه اطلاعات جدید و سودمند به دست

آمده در مطالعه انجام شده میباشد مقالات مرورى : مقاله ای که به بازنگری، نقد و بررسی تعدادی از مقالات منتشر شده قبلی میپردازد، مقاله مروری گفته می شود. مقالات بازنگری و مرور شده می توانند نوعی حاشیه نویسی و تفسیری از منابع موجود در زمینه خاص باشد. مقالات مروری میتوانند نقد و مطالعه منابع در .یک موضوع خاصی باشند سر صفحه “: سر ستون موجود در بالای صفحات که به صورت عنوانی است که به طور پی در پی در سر صفحه صفحات کتاب یا مجله تکرار میشود به این نام خوانده می شود. عنوان های مقالات در مجلات ادواری، اغلب به صورت کوتاه شده به عنوان سر صفحه استفاده و در تمام صفحات تکرار می شود.