پرسشنامه شامل ويژگيهاي شخصي و خانوار پاسخگويان بوده است . سوالاتي از قبيل جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار، مدت اقامت در واحد مسکوني مربوطه، مدت اقامت در محله ابيوردي، ابعاد واحد مسکوني و درآمد ماهانه ميباشد.

، سوالات مربوط به کيفيت زندگي در منطقه ابيوردي و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است . بر اين اساس روايي سوالات پرسش نامه به صورت زير مشاهده مي شود:

دسترسي: بر اساس ٤ سؤال تهيه شده و آلفا برابر٠.٦٤١  گزارش شده است .

تسهيلات کالبدي- خدماتي: بر اساس ١٠ سؤال تهيه شده و آلفا برابر ٠.٨٣٥ گزارش شده است .

تعاملات اجتماعي و تعلق مکاني: بر اساس ١٠ سؤال تهيه شده و آلفا برابر ٠.٧٨٥ گزارش شده است .

امنيت .ايمني: بر اساس ١١ سؤال تهيه شده و آلفا برابر ٠.٥٧٠ گزارش شده است .

متغيرهاي محيطي: بر اساس ٩ سؤال تهيه شده و آلفا برابر ٠.٧٢٩ گزارش شده است .

بناها و فضاها: بر اساس ٣ سؤال تهيه شده و آلفا برابر ٠.٤٦٩ گزارش شده است .

واحد مسکوني: بر اساس ٥ سؤال تهيه شده و آلفا برابر ٠.٦٧٢ گزارش شده است .

پرسشنامه شامل سوالاتي ميباشد که بر اساس برخي ويژگيهاي واحد مسکوني، از پاسخگويان پرسيده شده است که آيا با ارتقاي اين ويژگي ها حاضر به ارتقاي واحد مسکوني خود خواهند بود. با توجه به اين سوالات ، متغير وابسته سنجيده ميشود.

علاوه بر متن توضيحي که در مورد هدف و کاربرد تحقيق در بالاي صفحه اول پرسشنامه درج شده بود، پژوهشگر خود، اقدام به بيان اهميت و کاربرد اين تحقيق در بهسازي مکان هاي فرسوده شهري و کارايي آن در حل برخي مسايل اجتماعي و شهري و افزايش کيفيت منطقه مسکوني، مي – نمود که در ترغيب پاسخگويان به پاسخگويي و دقت آنها در پاسخ هاي ارايه شده ، تاثير زيادي داشت .

شيوه نمونه گيري در تحقيق حاضر، تصادفي بوده و اطلاعات از نقاط مختلف محله ابيوردي شهر شيراز در مقاطع زماني مشخص در روز جمع – آوري شد. نمونه مورد بررسي شامل ٢٠٠ نفر از ساکنان محله ابيوردي بوده که در دو گروه ١٠٠ نفره ، پرسشنامه را پر کردند.

داده هاي جمع آوري شده توسط پرسشنامه، تحت نرم افزار اس پي اس اس پس از کدگزاري به صورت کدبنديشده در کامپيوتر قرار گرفته است .

به منظور انجام تحليل نهايي، عمليات آماده سازي داده ها از قبيل تطبيق داده هاي پرسشنامه با فايل کامپيوتري به طور تصادفي تعدادي از پرسشنامه ها مورد بازبيني مجدد قرار گرفتند.