مشخصه بندي غشاها ۱- ۳-۲ مطالعه ساختار غشا با روش اسکن کردن الکترون میکرسکوپی

بررسی شکل شناسی غشاهاي تولیدي بوسیله میکروسکوپ الکترون پویشی مدل (JEOLJSM-6700F) از این روش جهت مشاهده ساختار سطحی داخلی و خارجی و سطح مقطع غشا استفاده می گردد که می توان اندازه حفره ها و ریخت شناسی غشا را تشریح نمود. در این روش ابتدا تکه هایی از غشا در نیتروژن مایع شکسته شدند و بر روي پایه هاي آلومینیومی کوچک کاشته و سپس با سیستم مخصوص که بوسیله لایه نازکی از طلا پوشش داده شده بود غشا با دستگاه مورد نظر آماده تست ساختار گردید.

تست جذب دي اکسید کربن در تماس دهنده غشایی

ابتدا ماژول مناسب تماس دهنده غشایی شامل ۱۰ عدد غشا فیبر توخالی با طول موثر ۱۵ سانتیمتر ساخته می شود و در سیستم آزمایشگاهی جذب گاز دي اکسید کربن قرار می گیرد.

در این تحقیق، جهت تست کارایی جذب دي اکسید کربن غشاهاي ساخته شده از گاز خالص و مایع جاذب آب مقطر استفاده می گردد. ابتدا آب مقطر در دماي محیط توسط پمپ دیافراگمی در قسمت تیوب غشاها با فشار یک اتمسفر فشرده می گردد. سپس جریان گازي خالص دي اکسید کربن با استفاده از فشار سیلندر در قسمت پوسته ماژول با فشار یک اتمسفر برقرارمی گردد. شدت جریان گاز ومایع با استفاده از فلومتر وشیر کنترل تنظیم می گردند. قبل از گرفتن نمونه آزمایش سیستم به مدت نیم ساعت در سرویس قرارمی گیرد تا به حالت پایدار برسد . میزان دي اکسید کربن جذب شده در مایع خروجی از ماژول با استفاده از روش تیتراسیون با محلول هیدروکسید سدیم محاسبه می گردد. میزان فلاکس جذب گاز به ازاي سطح داخلی غشا محاسبه می گردد که بصورت تابعی از شدت جریان مایع ترسیم می شود.