اين تحقيق در سال زارعي ٧٨-١٣٨٨ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه به اجرا در آمد. تعداد ٤٣ ژنوتيپ يولاف از جنس آونا١ و از دو گونه  فاتوا٢ و آستراليس ٣ با استفاده از طرح هاي آگمنت بر پايه ي طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. تعداد ٢٤ ژنوتيپ به صورت شاهد(تکرار دار) کشت گرديد و مابقي ژنوتيپ ها به صورت تک تکراري کشت شدند. اين ژنوتيپ ها از نقا ط مختلفي از جهان جمع آوري شده بودند به صورتي که از لحاظ سازگاري داراي طيف وسيعي از شرايط آب و هوايي متفاوت بودند.صفات مورد بررسي شامل تعداد خوشه در متر مربع ، تعداد دانه در خوشه ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد کاه ، بيوماس ، شاخص برداشت و ارتفاع بود. ابتدا تجزيه واريانس براي ژنوتيپ هاي تکرار دار (شاهد تکراري) انجام شد، در صورت معني دار بودن بلوک، داد هاي ژنوتيپ هاي تک تکراري با توجه به برآورد خطاي بلوک اصلاح شدند و سپس مقايسات ميانگين به روش دانکن برروي داده هاي اصلاح شده انجام شد. براي آناليزهاي فوق از نرم افزار SAS استفاده شد. تجزيه کلاستر با استفاده از داده هاي استاندارد شده تمام صفات براي ژنوتيپ ها و همچنين محاسبه همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرديد.

نتايج و بحث

براساس نتايج تجزيه واريانس ، بلوک براي هيچ يک از صفات معني دار نشد و در نتيجه نيازي به تصحيح براي داده هاي ژنوتيپ هاي تک تکراري نبود. واريانس بين ژنوتيپ ها براي تمام صفات مورد بررسي در سطح احتمال ١% معني دار شد(جدول ١). بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت تنوع بسيار معني داري براي صفات اندازه گيري شده بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي وجود دارد.