اکوسیستم ها راهی براي توصیف کارکردهاي طبیعت هستند که شامل اجزاء متنوعی مانند گیاهان، حیوانات، میکروارگانیزم ها، آب ، هوا و … می باشند. در ارزیابی هزاره اکوسیستمی که با حمایت سازمان ملل متحد((۲۳ به اجرا در آمده است، خدمات اکوسیستمی بعنوان منافع دریافتی انسان از اکوسیستم ، تعریف شده است(.(۳۴ اکوسیستم هاي طبیعی و دستکاري شده، زندگی بشر را از طریق فرآیندهاي شناخته شده خدمات اکوسیستمی حمایت می کنند(.(۱۰ این خدمات حمایت کنندهاي سیستمی حیات سیاره زمین می باشند و واضح است که زندگی بشر بدون آنها امکان پذیر نیست. خدمات اکوسیستم بسیار متنوع بوده و داراي ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی می باشند و تعیین ارزش آنها به صورت قیمتگذاري شده ساده ترین راه براي آگاه کردن جامعه و سیاستگذاران از اهمیت آنها است. این اطلاعات به علاوه به جامعه این آگاهی را می دهد که براي جبران این خدمات چه بهاي سنگینی باید پرداخت شود.

فضاهاي سبز شهري به طور خاص- شامل جنگل ها، درخت ها، پارك ها و قبرستانها –تامین کننده تمامی خدمات اکوسیستمی براي ساکنین یک شهر هستند. این فضاها با سایه اندازي، تبخیر و تعرق و انتشار کم سطحی در تنظیم درجه حرارتهاي حدي شب و روز کمک می کنند(۵، ۷، ۱۲، ۱۷، (۲۸ تقریباً تمامی فضاهاي باز و سبز شهري امکانات تفریحی را فراهم می آورند(.(۱۴

توسعه شهري و شهرنشینی، اصلی ترین مسبب تغییرات جهانی اکوسیستم ها می باشند. مناطق شهري زیستگاه نیمی از جمعیت انسانی هستند ولی بر خلاف این روند، عموماً واژه اکوسیستم براي مناطقی دور از محل زندگی مردم به کار می رود. به همین لحاظ براي تامین کیفیت زندگی در شهرها، حومه شهرها و حاشیه کلان شهرها داشتن دانش اکوسیستمی ضروري است.

اگرواکوسیستم ها و مناطق شهري به طور قابل توجهی، با تامین خدمات اکوسیستمی باارزش و پرتقاضا، رفاه جوامع بشري را فراهم می آورندکه به هر حال بسیاري از این خدمات، خارج از محدوده بازارهاي رایج هستند. این امر بویژه در مورد کالاهاي عمومی(تنظیم آب و هوا، کنترل فرسایش و …) و هزینه هاي مربوط به حفاظت فعال و مدیریت این اکوسیستم ها قابل محاسبه است.در حال حاظر ظرفیت زیست بوم ها براي ارئه خدمات اکوسیستمی تحت تنش قرار دارد((۲۴ و چالش هاي بیشتري نیز به سبب تغییر اقلیم در سالهاي آتی پیش رو است(.(۲۵ لذا به جهت ملموس شدن ارزش این خدمات، کمی کردن آنها و سپس ارزش گذاري کالاهاي غیر بازاري و غیرکالاهاي ارزشمند توصیه می گردد. نتایج این ارزشگذاري ها قابل ترجمه به زبان جهانی و در واقع واحدهاي پولی است. از این طریق شیوه تصمیم گیري انسان در مورد اکوسیستم ها آسان تر خواهد بود(۸ و .(۹با در نظر گرفتن خدمات اکوسیستمی در شهرها، فرصت هایی جهت ایجاد تغییرات مثبت در حوزه شهري با صرفه جویی در هزینه ها، پیشرفت اقتصاد شهري، افزایش کیفیت زندگی و امنیت فراهم خواهد شد.درك این خدمات و در نظر داشتن ارزشگذاري آنها در مدیریت شهري براي جامعه کنونی و نسل آینده ضروري است زیراکه حصول راه حل هاي مقرون به صرفه و پایدار در حوزه مدیریت شهري در گرو شناخت و ارزشگذاري خدمات اکوسیستمی است(.(۳۵