سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم زاهدی فر – دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از شکل های مهم فسفر در خاک، فسفر آلی می باشد . ًاین شکل از فسفرکه تقریبا ۵۰ درصد فسفر کل در خاکرا شاملمی شود، حدود یک قرن پیش شناساییشد . بیشتر ترکیبات آن شناخته نشده اند، ولی سهترکیب اینوزیتول فسفات، فسفولیپید و اسید نوکلئیک شکل های غالب شناختهشده فسفر آلیدر خاک ها می باشند . عمده ترکیباتفسفر آلی در خاک حاصل فعالیت میکروبیهستند و بیشتر بصورت مواد هوموس پایداری بوده که در خاک تشکیل می شوند . مقدار فسفر آلی در خاک تحت تاثیر عوامل محیطی مانند دمای میانگین سالیانه، میزان بارندگی و … تغییر می کند[ ۱]
روش های مختلفی جهت شناسایی فسفر آلی در خاک وجود دارد که می توان آنها را به دو دسته اصلی، روش های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود . روش غیر مستقیم، روش اصلی در تعیین فسفر آلی است که خود شامل دو زیرگروه است : روش عصاره گیری و روش سوزاندن . در روش عصاره گیری فسفر آلی در عصاره به ارتوفسفات تبدیل شده و مقدار فسفر آلی از افزایش در مقدار فسفر معدنی در مقایسه با عصاره اولیه بدست می آید . در روش سوزاندن، از طریق سوزاندن خاک فسفر آلی به فسفر معدنی تبدیل شده و از تفاوت مقدار فسفر معدنی استخراج شده در نمونه سوزانده
شده و نشده فسفر آلی تعیین می گردد . علاوه براین روش ها از تکنیک های دیگر ی چون رزین تبادل آنیونی و رزونانس مغناطیس هسته ای نیز استفاده می شود [ ۲]