چه به صورت غیرعلمی، استفاده میگردد. امروزه در بیشتر کتابخانه ها از دو روش دیویی و روش کنگره برای طبقه بندی منابع استفاده می شود.

روش دیویی

– ملويل دیویی مبتکر این روش است. روش دیویی به روش اعشاری یا دهدهی نیز مشهور است زیرا در این روش، کلیه دانش های بشری به ده طبقه اصلی تقسیم میگردد؛ هر طبقه نیز به ده بخش وهر بخش را نیز به ده قسمت تقسیم می کند. ده طبقه اصلی تقسیمات دیویی در جدول ۲-۱ نشان داده شدهاست.

روش کنگره

در این روش کلیه معارف بشری به بیست و یک طبقه اصلی تقسیم شده است و برای مشخص کردن

این طبقات از یکدیگر، از حروف الفبای انگلیسی استفاده میگردد. برای مشخص کردن ردههای جزئی تر نیز از ترکیبی از حروف و عدد استفاده میشود که در جدول ۲-۲ نشان داده شده است.

جدول ۲-۱ تقسیمات روش دیویی

00

جدول۲-۲تقسیمات روش کنگره

1

آشنایی با انواع منابع مرجع در کتابخانه

مهم ترین قسمت هر کتابخانه از دیدگاه یک محقق، قسمتی است که منابع مرجع در آن نگهداری می شود. منابع مرجع، کتاب یا دیگر مواد کتابخانه ای هستند که برای یافتن اطلاعات معین و محدودی تهیه و تنظیم شده اند. هدف از مراجعه به این منابع، خواندن تمام صفات ان نیست؛ بلکه بیشتر این دسته از منابع در حکم راهنما و واسطه دستیابی ما به منابع مورد نیاز میباشند مانند کتابشناسی ها و نمایه ها. البته برخی از منابع مرجع مانند واژه نامه ها و دایرهٔ المعارف ها، حاوی اطلاعات اولیه و بسیار ضروری هستند؛ به همین دلیل، بسیار شایسته است که هر محققی در ابتدای کار و به عنوان نخستین گام در شناسایی منابع تحقیق به آنها مراجعه کند. بنابراین منابع مرجع یکی از مهم ترین ابزارهای تحقیق است و هر محققی باید با انواع و شیوه استفاده از هر کدام از انها به خوبی آشنا باشد.