بنظر میرسد شهر هایی که دارای مجتمع های تجاری پر رونق تر و پویاتری هستند از لحاظ گردش مالی و اقتصادی و همچنین جذب گردشگر خرید و بطبع تعامل اقتصادی فرهنگی به نسبت شهرهایی که این فاکتور ها را ندارند، دارای قوت بیشتری هستند.

ضرورت تحقیق:

از بزرگترین معضلات عصر حاضر درگیری با مباحث اقتصادی و فرهنگی است که مواجهه با آن نیازمند زیر ساخت های فراوانی است. از جمله راهکار های این موضوعات داشتن فضایی مناسب برای دادو ستد اقتصادی و تعامل فرهنگی است. مجتمع های تجاری با مدیریت و برنامه ریزی صحیح از تمام جهات ضمن شکل دهی به سیمای شهری، باعث فراهم آوردن بستر اقتصادی و جذب گردشگر خرید و بطبع، باعث تعامل فرهنگی در شهرها خواهد شد.

 

 اهداف تحقیق:

  • تشریح مفاهیم مجتمع تجاری شهری، توسعه اقتصادی و گردشگری خرید
  • بررسی و سنجش ارتباط مفاهیم فوق در رابطه با تاثیر و کنش آنها برهم
  • دستیابی به رفاه اقتصادی، رفاه و آسایش روحی و تعامل فرهنگی اقتصادی در سطح شهر

 چارچوب نظری:

فضاهای شهری

فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره ی شهروندان که هرروز به صـورت آگاهانـه یـا نـا آگاهانـه در طـول راه، از منزل تا محل کار ادراک می شود. (پاکزاد، (۳۴ : ۱۳۸۴ فضای شهری به عنوان یکی از زیرمجموعه های مفهوم فضا، از مقوله ی فضا مستثنی نیست. بدین معنی کـه ابعـاد اجتمـاعی وفیزیکی شهر رابطه ای پویا با یکدیگر دارند.در واقع فضای شهری مشتمل دو فضای اجتماعی و فیزیکی می شـود. (مـدنی پـور، (۴۸ : ۱۳۸۴ فضای شهری بـه مفهـوم صـحنهای اسـت کـه فعالیـت هـای عمـومی زنـدگی شـهری در آن هـا بـه وقـوع مـی پیوندند.خیابان ها، میادین و پارک های یک شهر فعالیت های انسانی را شکل می دهند.

این فضـاهای پویـا در مقابـل فضـاهای ثابت و بی تحرک محل کارو سکونت اجزای اصلی وحیاتی یک شهر راتشکیل داده. شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی، وفضاهای عمومی بازی وتفریح را در شهر تأمین می کنند.(بحرینی، (۳۱۳: ۱۳۷۷ فضای شـهری، فضـایی اسـت بـرای سیاسـت، مـذهب، دادوستد و ورزش. فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی درواقع می توان فضـاهای شـهری را معـادل عرصه های عمومی نیز توصیف نمود.(صالحی،.(۸۹: ۱۳۸۷