بازاریابی سبز :

” همه چیز به سمت سبز رفته ” این زیرنویس یک مقاله در مجله بازاریابی در سال ۲۰۱۲ بود. ( کاتاجا۴، ۲۰۱۴، ص.(۱ این روزها چنین به نظر میرسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیتهاي شرکتها شده است. از نخستین سالهاي دهه ۸۰ بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادي یافته است (کاتلر و آرمسترانگ،.(۲۰۰۸ تاریخچه بازاریابی سبز به سال ۱۹۷۰ بر می گردد. دهه ۱۹۸۰ را می توان به عنوان اولین مرحله بازاریابی سبز معرفی نمود ، در این دوره اصطلاح بازاریابی سبز ارائه و مورد بحث قرار گرفت .( حقیقی; خلیل ،۱۳۹۰ ، ص . (۸۴ به گزارش انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی سبز ، بازاریابی محصولاتی است که با محیط زیست سازگار است. و فرض می شود

که که مصرف کنندگان حاضر به پرداخت بهاي بیشتر براي محصولات سبز هستند( سیدا۲۰۱۱, ۱،ص.( ۳۷۵ بازاریابی سبز، بازاریابی یا ترویج یک محصول مبنی بر عملکرد محیطی یا پیشرفت هاي وابسته به آن است(الهی ; یعقوبی، ۱۳۹۰، ص.( ۱۷۱ بازاریابی سبز فرآیندي اجتماعی است که افرا د و گروهها از طریق مبادله محصولات و ارزش آنها ، نیازها و خواستههاي خود را از طریق روش اخلاقی که آثار منفی بر محیط زیست را حداقل کند، برآورده میکنند (رمضانیان,; اسماعیل پور,; تندکار، ۱۳۸۹ ، ص . (۸۱ از بازاریابی سبز هنوز یک تعریف یکسان وجود ندارد ، با این حال، بسیاري از محققان آن را در بازاریابی اجتماعی طبقه بندي کرده اند ( فان; زنگ,۲۰۱۱، ص. (۱۱ بازاریابی سبز از بدو پیدایش تا کنون در مسیر تکاملی خود مراحل مختلفی را طی کرده است که هر عصر داراي ویژگیهاي خاصی بوده معمولاًو بنا به شرایط و نیازهاي محیطی تغییر کرده و وارد عرصه ي جدیدي شده است. بازاریابی سبز تا کنون سه عرصه را طی کرده (رمضانیان و همکاران، ۱۳۸۹ ، صص(۸۲- ۸۳ ، که عبارتند از :

 

عصر اول ، بازاریابی سبز اکولوژیکی : این عصر از نظر تاریخی سالهاي دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ را دربر می گیرد. ویژگیهاي عصر اول چنین بود که روي مشکلات محیطی خارجی مانند آلودگی هوا و … تمرکز کرده بود .