سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
حمید تابلی – دانشیار دانشگاه پیام نور بخش مدیریت دولتی
طیبه خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی

چکیده:
مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد که برای ایجاد تعادل در داراییها و بدهی های جاری بکار می رود، بطوری که کنترل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است، حال آن که این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج میگردند .واحدهای تجاری با بکارگیری سیاست های گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند .این راهبردها می تواند بر میزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد. هدف از این مقاله آشنایی با مفهوم مدیریت سرمایه در گردش ، استراتژی ها و شاخص های سرمایه در گردش می باشد