موضوع همسوئی کسب و کار و فناوری اطلاعات در طی سال های اخیر در صدر دغدغه های ذهنی مدیران ارشد سازمان ها قرار داشـته اسـت. یکی از مکانیزم های ایجاد همسوئی بین دو مقوله فنـاوری اطلاعـات و کسب و کار مکانیزم های حاکمیتی هسـتند . از ایـن رو در ایـن مقالـه سعی گردیده تا مسائل مربوط بـه حاکمیـت فنـاوری اطلاعـات مـورد تحقیق قرار گیرند.

این مقاله به این صورت سـازماندهی شـده اسـت کـه در بخـش ۲بـه تشریح حاکمیت فناوری اطلاعات پرداخته می شود. پس از آن، در زیـر بخش هایی به بررسی اهمیت حاکمیـت فنـاوری اطلاعـات و ابعـاد آن پرداخته شده است. در بخش های ۳ و ۴ معرفی اجمالی بـر چـارچوب های COBIT و Val IT و سپس در بخـش ۵ بررسـی ویـژه ای روی چارچوب Val IT در مقایسه با چارچوب COBITبـه عنـوان یکـی از چارچوب های حاکمیت فناوری اطلاعات برای راهنمایی سازمان هـا در تولید ارزشی مطلوب در سرمایه گذاری هایIT صورت گرفته است. در بخش ۶ نگاشتی از COBIT و Val IT جهت درک و مقایسه بهتر آنها ارائه شده است.. در نهایت در بخش ۷ نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی ارائه شده است.

-مفهوم حاکمیت فناوری اطلاعات

در اغلب سازمان ها و مؤسسات بزرگ، فناوری اطلاعات به عنوان یکی از باارزشترین دارایی های مجموعه محسوب می گردد. سازمانی موفـق است که به ارزش واقعی این دارایی پی بـرده، بتوانـد در دسـتیابی بـه منافع ذینفعان خود از آن استفاده کند. نیـاز بـه تضـمین ارزش هـای فناوری اطلاعات، مدیریت مخاطرات مرتبط با آن و کنتـرل اطلاعـات، امروزه به عنوان عناصر کلیدی در حاکمیت سازمانی محسوب می شوند .[۳] همین ارزش، ریسک و کنترل، هسته حاکمیت فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند.

حاکمیت فناوری اطلاعات ظرفیت سازمانی اعمال شده توسـط هیئـت مدیره، مـدیریت اجرایـی و مـدیریت فنـاوری اطلاعـات بـرای کنتـرل فرمولاسیون و پیاده سازی اسـتراتژی فنـاوری اطلاعـات و اطمینـان از تلفیق کسب و کار و فناوری اطلاعات در این راه است.[۴] چندین تعریف مختلف از حاکمیت فناوری اطلاعات وجود دارد، کـه در زیر دو تعریف دیگر از معروفترین آنها آورده شده است.