مفهوم کلاسداری

در کلاسداری، بطور عمده باید معلم، هم توجه و هم شناخت و کنترل نسبت به مقوله های زیر داشته باشد و محیط مناسب برای فعالیت و یادگیری فراهم آورد. این تدابیر مربوط است به:

– مقدار شاگردان

– وسایل و امکانات آموزشی

– نوع درس و رشته

– تناسب سطح فکر و معلومات شاگردان

– شرایط عمومی آموزشگاه

– انطباق درس با مسائل زندگی

درباره  تخته سیاه استفاده از گچ و تخته سیاه در تدریس، فواید بسیاری دارد؛ از جمله: – کمک به فهم بهتر درس (سمعی و بصری) – کمک به شاگردان برای یادداشت برداری و نیز درست نوشتن مستقیم نباشد

– سایه و روشن بودن تخته سیاه، حواسی را پرت میکند

سرمایا گرمای زیاد، سبب عدم تمرکز فکر شاگردان نسبت به درس است. درجه  سی حد متعادل است. توجه معلم به میزان حرارت کلاس و هوا گاهی، هوای ناسالم، حواسها را ناجمع میکند. گشودن پنجره، روشن کردن تهویه، برگزاری کلاس در هوای آزاد و… مورد توجه باشد.

نوع نث نحوه  نشستن شاگردان در کلاس  و آرایش نفرات، باید به نحوی باشد که معلم، هم صدایش به همه برسد، و هم بر همه تسلط و اشراف و دید داشته باشد.