هدف دانشجو باید در ذهن او روشن باشد. اگر در ذهن دانشجو هدف روشن نیست، امکان ندارد برای شنوندگان این هدف روشن باشد. یکی از اهداف ممکن است اطلاع رسانی و یا هدف متقاعد کردن باشد. در مورد هدف اول، هدف انتقال اطلاعات و افزایش معلومات و درک و فهم شنوندگان میباشد در حالی که متقاعد کردن کار سختی است و در این رابطه دانشجو باید به عنوان مدافع عمل کند و کاری بیش از اطلاع رسانی انجام دهد. برای ارائه کنفرانس بهتر است وی دو هدفبدیهی را پیشنهاد کند و به شنوندگان خود تصویر واضح از موضوع مورد نظر خود را ارائه نماید و آنها را وادار کند که نوشته وی را بخوانند. ارائه سمینار توسط دانشجو هرگز نباید جایگزین مقالهوی شود، اما چون بسیاری از شنوندگان علاقهمند هستند این امر میتواند موجب علاقه مندی بیشترشنوندگان نسبت به موضوع نماید. بنابراین غالباً نکاتی را که در هنگام سمینار نمی توان در حد کافی تحت پوششں داد باید به صورت مقاله و نوشته در آمده و ارائه نمود.

*دانشجو باید منابع علمی لازم برای سمینار خود را انتخاب و تهیه نماید. دانشجو باید در مورد موضوع مورد بحث و کارهای انجام شده سایر محققین به طور خلاصه اما تقریباً کامل بازنگری نماید.

دانشجو باید بداند برای رسیدن به هدف چه نوعارد و برای این که شنوندگان هدف از سمینار را درک کنند وی چه باید بگوید و بهترین راه برایگفتن آنها چگونه است. بنابراین دانشجو باید بداند هدف از ارائه سمینار و موضوع آن چیست؟ چهمقدار از جزئیات ضرورت دارد ارائه شود. اصلاً ضرورت دارد بررسی منابع ذکر گردد و یا باید این

بخش حذف شود و مخاطبان را به مقالات منتشره خود ارجاع دهد. دانشجو باید در مورد حذف مواد و موضوعاتی از سمینار فکر نموده، برخی از آنها را به عنوان منبع قابل رجوع در دسترس آنها قرار دهد. دانشجو برای این که امتحان کند چرا از یک منبع استفاده کرده است باید همه منابع را .ارائه نماید.

* دانشجو باید بداند از چه سبک ارائه سمینار خود استفاده کند. زبان نوشتاری با زبان کلامی متفاوت است. همانگونه که در صحبت های عادی روزمره، افراد در برخورد با امور شغلی خود با دیگران هرگز جمله ای را لغت به لغت و شمرده بیان نمی کند، برای ارائه سمینار نیز دانشجو باید از این عمل احتراز کند. زیرا ادا کردن لغت به لغت یک جمله باعث بی رنگی و یک نواختی گفتار دانشجو خواهد شد و برای شنونده، جز سرگیجه، نتیجه دیگری ندارد. بنابراین نباید متصل سخن گفت، اما باید به طور پیوسته سمینار را دنبال نمود. بخش های مختلف سمینار نباید جز به وسیله کلمات ربط به وسیله ای دیگر به هم متصل شوند. سبک متصل به این معنی است که به طور طبیعی دارای نقطه پایان نیست و فقط هنگامی تمام می شود که دیگر چیزی برای گفتن درباره موضوع باقی نمانده باشد، این سبک اقناع کننده نمی باشد.