اگر لغتی بیش از یک معنی داشته باشد، معانی آن، شماره گذاری شده است و ترکیبات اسمی و فعلی و جمله ها پس از معانی کلمه آورده شده است. لغات در این فرهنگ به صورت الفبایی منظم شده و شامل معانی و مفاهیم، املا، تلفظ، اصلی و ریشه، شواهد و امثله، مترادفات و متضاد کلمه است. جلد پنجم و ششم این فرهنگ، به اعلام فرهنگ اختصاص دارد که حاوی اسامی مشاهیر اماکن ، خاندانهای سلاطین، پارهای وقایع مهم فرهنگ عمید اثر حسن عمید.

ابتدا در سال ۱۳۳۳ در قطع جیبی با عنوان فرهنگ نو تدوین شد و آخرین چاپ آن در سال ۱۳۶۹ به صورت فرهنگ الفبایی – قیاسی زبان فارسی در ۱۱۹۰ صفحه و مجموعاً شامل حدود چهل هزار واژه، اصطلاح و ترکیبات فارسی معاصر منتشر گردید.

فرهنگ یک جلدی جامع عمید، مقدمه سودمندی درباره  دستور لغت نویسی و زبان فارسی و شیوه  تدوین فرهنگ و علامات اختصاری از لغتها دارد. و برای تلفظ درست واژه های بیگانه، حروف لاتین واژه ها نیز آورده شده است و املا و تلفظ صحیح و مورد استعمال لغات و اسماء و اصطلاحات لغات را بیان می کند. این فرهنگ احتیاجات عمومی و نیاز مراجع را از حد متوسط لغات و اصطلاحات علمی بر می آورد و آنان را که برای جستجوی معانی لغات غالباً با قاموسها و فرهنگهای مختلف سروکارپیدا می کنند مستغنی میسازد.

فرهنگ زبان پهلوی (فارسی میانه به فارسی امروز و برعکس). شناسایی لغات کهن ادبی و تتبع در تاریخ زبان فارسی و تحول آن ارزشمند است.

فرهنگ مختصر آکسفورد: این فرهنگ از مهمترین فرهنگهای انگلیسی است و از لحاظ ارائه ریشه لغات و تاریخچه واژه ها با اهمیت است. ۱۲۰ هزار مدخل و به ۱۹ هزار تعریف دارد و در آن لغات و واژه های علمی و فنی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ویرایش الکترونیکی این فرهنگ که با رایانه قابلی استفاده است منتشر شده است.