* موضوع مطالب مطالعه جدی گرفته شود و با تقویت اراده برای درک و دریافت، همت ورزیده و از دودلی و تردید و سستی در مطالعه و از امروز به فردا افکندن امر مطالعه پرهیز شود.

*. اصول مطالعه در خواندن مطلب به این نکات توجه شود:

۱- مطالعه با عشق و علاقه و به منظور درک مجهولات انجام گیرد طوری که در هر نکته از مطالب مورد مطالعه، برای خواننده فایده ای حاصل شود. فراگیری واقعی مستلزم هوشیاری و مراقبت و نیز کمی هیجان است و مطالعهٔ توام با رغبت موجب تمرکز نیروهای روانی شده، درک مفاهیم دشوار را آسان میگرداند. توجه به خدا و از او یاری خواستن در فهم و درک مطالب، نخستین شرط رسیدن به این مقصود است.

۲- از بلند خوانی و آهسته خوانی پرهیز شود و مطالب بسرعت (نه سریعتر از آنچه که مغز میطلبد) از برابر چشم، بدون حرکت دادن دست و پا و زبان و لب بگذرد، چه حرکت لب موجب می شود از سرعت خواندن کاسته شود.

۳- از لم دادن پرهیز شود چه، درست نشستن و درست نفس کشیدن و تابیدن نور از منبع مات از ضروریات یادگیری در هنگام مطالعه است و سستی چشمها و لختی بدن سبب رخوت فکر می شود.

۴- در امر مطالعه، با توجه به موقعیت مطالعه کننده، وقت کافی و برنامهٔ منظم زمانی تهیه شود و به طور معمول در هر ۲ ساعت مطالعه، ۱۵ دقیقه استراحت منظور گردد و ذهن در دقایق استراحت، متوجه طبیعت و هوای آزاد یا مناظر زیبا شود و یا نوشیدنی و لقمه غذایی تناول گردد، زیرا به دست آوردن حوصله و آمادگی لازم برای مطالعه مثل : سماجت نکردن با خواب، آشفته نبودن ذهن، گرسنه و تشنه نبودن، مضطرب نبودن، و بری بودن از خشم و ترس و احساس سرما و گرما در درک مطلب و به خاطر سپردن آنها اهمیت دارد چنانکه برعکس، فعالیت مداوم ذهن بدون فواصل کافی استراحت و شرایط لازم دیگر، سبب ضعف و نقصان استعداد فراگیری می شود.

۵- مطلب بسرعت خوانده شود و از ماندن و درنگ کردن بر سر مسایل جزئی و از ایجاد وقفه روی مطلبی که بدان آگاهی نیست پرهیز شود. البته نه بدان معنی که نقض غرضی سخن سعدی گردد که: میکوشی به هر ورق که خوانی تا معنی آن تمام دانی

۶- در هنگام مطالعه، زاویه چشم در سطحی از سطور قرار گیرد که یکپارچگی عبارات کتاب را ببیند نه کلمه به کلمهٔ آن را و به معنی بیش از ظاهر توجه گردد و در منظور و مقصود نویسنده دقت شود.

۷- مطالعه به صورت سالم و از روی تعقل (نه احساسی) و به صورتی که ایجاد بدفهمی نکند انجام شود و مطالعه کننده در هنگام مطالعه و برداشت مضامین با بیطرفی و از روی سعهٔ صدر به مطالب موافق و مخالف فکر خود و سایر آثار و اندیشه ها و نظرات مخالف بنگرد.