اصل پیشگیری ازآلودگی

گرچه این اصل از وظایف بیمه گذاران در تمام انواع بیمه هاست لیکن در آلودگی های زیست محیطی ناشـی از نفت و گاز از حساسیت بیشتری برخواردار است و نه تنها بیمه گذار که بیمه گر بایدآن را رعایت کند. زیـرا میزان خسارت در صورت وقوع حادثه قابل پیش بینی نیست و منافع عموم مطرح است. ایـن امـر محاسـبات شرکت های بیمه را در ارزیابی ریسک با مشکل مواجه می سازد لذا آنها تلاش مـی نماینـد کـه ضـمن ارائـه خدمات بیمه ای تا حد امکان از وقوع خطرآلودگی و ورود خسارات جلوگیری نمایند. به طـور کلـی در ایـن صنعت بیمه باید بر اقدامات پیشگیرانه به جای دفع خسارات استوار باشد.

بنابراین اگرچه این بیمـه، بیمـه ی مسئولیت است اما خلاف سایر بیمه های مسئولیت که بیمه گر پس از مسئول شدن بیمه گذار به ایفای نقش می پردازد، در اینجا بیمه گرمتخصص قبل از مسئول شدن بیمه گذار نقش جدی خود را ایفا می نماید و در واقع به جای انتقال ریسک موجب تسهیم ریسک میان طرفین می گردد. باید توجـه داشـت کـه مواجهـه بـا بحران ها، اقدامات پیشگیرانه و شناسایی اسباب و دلایل وقوع حوادث تلخ در صنعت بالادستی نفت و گـاز از ضرورت های اولیه تعامل متقابل بیمه گر و بیمه گذار می باشد.

بیمه گران متخصص این رشته معمولا برای دستیابی به این هدف نمایندگانی را به صورت مداوم برای نظارت بر فعالیت های بیمه گذاران و ارائه راهکارهای مواجه با ریسک مطابق با تجربیات قبلی تعیین می نمایند و به بیمه گذاران در یافتن مشاوران مناسب، ارزیاب ها و مقاطعه کارانی که بتوانند عملیات نجات و یا پاکسازی را انجام دهند کمک می کنند و درنهایت به عنوان یک منبع مالی قابل اتکاجهت کمـک بـه مالـک کشـتی در جهت جبران خسارت وارده و حتی ارائه خدمات حقوقی لازم عمل می کند .