بخشنامه های دستوری

بخشنامه های هماهنگ

بخشنامه برای ابلاغ قوانین . بخشنامه برای ابلاغ مصوبات داخلی سازمان -ب) انواع بخشنامه از نظرگاه سطح سازمانی: در این تقسیم بندی بخشنامه ها در ابتدا به دو گروه عمده بخشنامههای خارجی و بخشنامه های داخلی تقسیم می شوند. تقسیم بندی فوق با استفاده از عنوان های خارجی و داخلی فقط در ارتباط با خارج و داخل سازمان میباشد. بنابراین بخشنامه هایی که از خارج سازمان برای اجرا به سازمان ابلاغ می شوند، بخشنامه های خارجی و بخشنامه هایی که در داخل سازمان تهیه و در جریان قرار میگیرند، با عنوان بخشنامه های داخلی مشخص می شوند.

بخشنامه های خارجی به طور معمول ابلاغ کننده مصوبات مجلسی، هیات دولتی و یا سایر مراجع ذیصلاح کشور به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و یا سازمانهای خصوصی هستند. از طرفی هم وظایف بعضی از وزارتخانه ها ایجاب می نماید که برای سایر وزارتخانه و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی اقدام به صدور بخشنامه نمایند. به طور نمونه می توان از بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد پرداخت هزینه ها برای سایر وزارتخانه ها و سازمانها نام برد. بخشنامه های رسیده از خارج سازمان ابتدا به استحضار بالاترین مقام سازمانی رسانیده میشود. سپس در صورت نیاز توسط مقام مزبور و یا قائم مقام قانونی وی به کلیه واحدها و یا بعضی از آنها به طور جداگانه و یا با انعکاسی زیرنویس لازمه  می گردد. بخشنامه های داخلی به دو گروه عمده تقسیم می شوند: در وزارتخانه ها به بخشنامه هایی که توسط بالاترین مقام سازمانی امضا می گردند عنوان وزارتی داده شده است. گروه دوم بخشنامه هایی هستند که توسط واحدهای داخلی برای ادارات هم سطح صادر می گردند.

از این گونه می توان به بخشنامههای امور اداری در مورد ساعات کار و بخشنامه های کارگزینی در مورد ساعات کار و بخشنامههای کارگزینی در مورد مسایل استخدامی اشاره نمود.