*علایم

پرچم سفید، سیاهپوش کردن درو دیوار، رنگ قرمز و سبز در راهنمایی و رانندگی، خطوط خیابانها، تابلوها و علایم جاده ها و … هر کدام پیامی را به بیننده منتقل میسازد.

*- حرکات نمایشی

در روابط انسانها حرکت دست به عنوان سلام، خم شدن جهت احترام، تکان دادن سر به عنوان تحسین یا قبول یا استهزا، اشاره به مقصد در برابر تاکسی، و خیلی حرکات دیگر، مثل اخبار ناشنوایان یا حرکات پانتومیم و نمایش صامت، به جای حرف زدن ایفای نقش میکند و مخاطب هم مقصود را میفهمد

*کلام

واژه ها و جملات، چه بصورت کتبی یا شفاهی، مهمترین وسیله  ارتباطی افراد با یکدیگر است. اطلاعیه و آگهی نیز، از آنجا که ابزار اطلاع رسانی است و در هر دو صورت کتبی و شفاهی، بر نگارش مبتنی است، از این رو در بخش نگارش مطرح می شود. نقش اطلاعیه، خبر دادن به مردم درباره موضوعی خاصی است. طبق این تعریف، سه عنصر که در اطلاعیه محور است، عبارت است از: (( خبر دادن)، لامردم ) و ( موضوع خاص ). در نوشتن اطلاعیه باید به نحوی این سه عنصر را در نظر داشت و متناسب با آنها اقدام کرد، تا مخاطبان اطلاعیه، بتوانند به آسانی و فوریت، پیام را از شما بگیرند. میتوان گفت در اغلب اطلاعیه ها، باید شش عنصر مطرح باشد و بتوانیم پاسخ خود را درباره : که ؟ کی؟ کجا؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟ دریافت کنیم.

اقسام اطلاعیه:

اطلاعیه از یک جهت به دو قسم شفاهی و کتبی تقسیم می شود. «اطلاعیه شفاهی»، از طریق بلندگو، رادیو، تلویزیون، تریبون، و خبر دادن به مردم،  می شود. اساس کاربر (شنیدن» است. در اینجا به تناسب باید طوری اطلاعیه نوشت که از کانال گوش، مردم پیام را در یابند و برای سامعه  آنان خوشایند و گیرا باشد، اغلب اطلاعیه کتبی است که خوانده میشود و مبنای اطلاعیه  شفاهی قرار میگیرد. «اطلاعیه کتبی »، نوشته می شود و از طریق روزنامه ها و مجلات، آگهیهای دیواری، پوستر، تراکت، پلاکارد، دیوارنویسی و… به اطلاع مردم رسانده می شود.