مقاله آشکارسازي همدوس اهداف راداري با تموج مياني در كلاتر گوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: آشکارسازي همدوس اهداف راداري با تموج مياني در كلاتر گوسي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون GLR
مقاله آشكارسازي رادار
مقاله هدف تموج مياني
مقاله همدوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به حل آزمون فرضيه مرکب براي آشکارسازي همدوس اهداف راداري با تموج مياني در کلاتر اقدام شده است. در معدود تحقيقات انجام شده قبلي، در شرايط مشابه، بردار هدف به صورت يک بردار تصادفي گوسي و مستقل از بردار کلاتر مدل شده است. در اين مقاله بر مبناي همدوس بودن آشکارسازي و تعميم مدل هاي سورلينگ به حالت بينابيني، به مدلي مي رسيم که نشان مي دهد استفاده از فرض گوسي بودن بردار هدف در چنين حالتي صحيح نمي باشد. بر اين مبنا، بر اساس روابط آشکارسازي بهينه، آزمون مهم GLR براي آشکارسازي اهداف با تموج مياني در کلاتر گوسي محقق و عملکرد آن با آشکارسازهاي تخمين زن – همبستگي ياب (ECD) و آشکارساز خطي بيشينه کننده سيگنال به کلاتر (OF) مقايسه شده است. ضمنا در آشکارسازي، شيفت داپلر معلوم فرض مي شود.
نتايج حاصل از شبيه سازي کامپيوتري نشان مي دهند که آشکارساز تخمين زن – همبستگي ياب (که در کارهاي قبل به عنوان آشکارساز بهينه مطرح بود) همچنان در مقايسه با ساير آشکارسازهاي مطرح (از جمله GLR تحقق يافته) داراي عملکرد بهتري مي باشد. با اين حال آشکارساز OF به علت دارابودن ساختار ساده تر و عملکرد نزديک به آن آشکارساز، به عنوان يک آشکارساز خوب قابل طرح است. آشکارسازGLR  اگرچه عملکرد مناسبي دارد ولي در مجموع حالت هاي گوناگون داراي عملکردي پايين تر از دو آشکارساز ديگر است که با توجه به روابط پيچيده تر آن، قابل رقابت نخواهد بود.