سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدصادق پاکدامن – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، یزد، ایران
سیدعلی المدرسی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، یزد، ایران
علی سرکارگر اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، یزد، ایران

چکیده:
در این پژوهش ابعاد و دامنه فرونشست زمین در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در بازه ی زمانی سالهای ۲۰۰۵الی ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار گرفت. با مشاهده مقادیر ایستگاه ژئودینامیک مستقر در محل مذکور مشخص گردید که اینفرودگاه در بازه ی زمانی مذکور بیش از ۱۵ سانتی متر دچار فرونشست زمین شده است. به دلیل اینکه در سایت مذکور فقطیک ایستگاه ژئودینامیک مستقر بود، جهت آشکارسازی ابعاد و میزان جابجایی عمودی زمین در سایر نقاط فرودگاه تصمیم بهاستفاده از روش تداخل سنجی راداری گردید. نتایج نشان می دهند که در فواصل زمانی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نواحی مستقردر فرودگاه بیش از ۱۰ سانتی متر دچار فرونشست شده اند که شدت این تغییرات در ضلع شرقی فرودگاه به وضوح بیشتر است.نرخ فرونشست سالانه از ۲۴ میلیمتر در بازه ۲۰۰۶ _ ۲۰۰۸ به ۲۸ میلیمتر در بازه ۲۰۰۸ _ ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرده که نشاندهنده تسریع روند فرونشست زمین در این منطقه می باشد. همچنین با مشاهده مقادیر ثبت شده GPS در ایستگاهژئودینامیک مستقر در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مشخص گردید که روند فرونشست زمین کماکان با همان نرخ ۲۸ میلیمتر برسال ادامه داشته است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت که دلیل اصلی این پدیده، برداشت بی رویه از منابع آبزیرزمینی در زمین های کشاورزی اطراف فرودگاه می باشد.