سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ماهرخ سردشتی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
عزت اله قنواتی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

سفید رود به طور متوسطنرخی برابر ۴۷ میلیون متر مکعب رسوبگذاری را در سال نشان می دهد. ناحیه دلتای رودخانه یک منطقه انتقالی بین ناحیه خشکی و محیط دریایی می باشد، لذا فرآیندهای هیدرودینامیکی حاکم در منطقه نیز، موج، جریانات دریایی و یا جزر و مد بر روند ترسیب تحت جریانات رودخانه ای تاثیر گذارده و الگوی شکل گیری دلتا با توجه به هر یک از مکانیزم ها متفاوت خواهد بود. هدف اصلی آشکارسازی تغییرات محیط ساحلی منطقه کیاشهر و عوامل طبییعی و انسانی موثر بر تغییرات مذکور و همچنین شناسایی پدیده ها و مکانیسم های مختلف ژئومورفولوژیکی موجود و غالب درمنطقه مورد مطالعه با استفاده از تکنیک های RS , GIS می باشد. برای بررسی تغییرات مورفودینایک دلتای سفید رود از تصاویر ۱۹۸۷ TM و ۲۰۰۲ETM استفاده شده است. که این تصاویر نیز در نرم افزار Geomatica زمین مرجع شده ومنطق فازی بر روی تصاویر مربوطه اعمال شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ۹۲/۶۵ درصد تغییراتی که در منطقه رخ داده است. دارای شدت آن بین ۵۰-۰ درصد می باشد. همچنین مشخص گردید که حدود ۳۴ درصد از مساحت منطقه بین ۵۰-۱۰۰ درصد تغییرات داشته اند. این تغییرات بیشتر در مسیر رودخانه و دلتای سفید رود ایجاد شده اند.