سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – عضو هیأت علمی گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
مانا نیک فال – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مس ائلی که امروزه توجه محققان در سراسر دنیا را به خود جلب نموده ، تعیین تغییرات عوارض و به روز رسانی نقشـه – هاست . تکنیک های قدیمی آشکارسازی، شامل استفاده از متد های دستی و مقایسه چشمی اختلافات جهت تعیین مناطق حـاوی تغییـرات، بسیار سخت و زمان بر بوده و از طرفی نیا ز به استفاده از اپراتورهـای مـاهر و بـا تجربـه را نیـز طلـب مـی کردنـد . هـدف از ایـن تحقیـق ، آشکارسازی تغییرات ساختمان ها در مناطق پر تراکم شهری ، بر مبنای استفاده از یک روش طبقهبندی شیئگرا و بکارگیری اسـتنتاج فـازی میباشد . بدین منظور از تصاویر رنگی ماهواره Quick Bird که در سال ۲۰۰۵از فراز شهر قم تهیه شده و نقشه رقـومی۱/۲۰۰۰ همـان منطقه متعلق به سال ۱۹۹۹ استفاده گردید . در روش پیشنهادی ، پس از اعمال تصحیحات رادیومتریکی و هممرجع نمودن نقشه و تصویر به یکدیگر، طبقهبندی شیئ گرایی به صورت نظارت شده، به روش نزدیک ترین همسای گی، بر مبنای بکـارگیری توصـیف گرهـا و بـه منظـور استخراج عوارض بر روی تصویر انجام می گیرد . سپس لایه ساختمان های استخراج شده از نقشه رقومی منطقه ، به روش استنتاج فـازی بـا لایه متناظر تصویر که از نتایج طبقه بندی بدست آمده است مقایسه شده، تغییرات رخ داده در منطقه تعیین میگردند . بررسـی هـای بصـری نتایج بدست آمده از این تحقیق ، قابلیت بالای چنین روشی را در آشکارسازی تغیرات ، بخصوص در نواحی بسیار پر تراکم شـهری کـه بـا مشکلات عدیدهای روبروست، آشکار میسازد .