سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مباشری – استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگ
جمال جوکار – کارشناس ارشد از گروه سنجش از دور و GIS ، دانشگاه تربیت مدرس
پرویز ضیائیان – استادیار گروه سنجش از دور، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مهمترین عامل موثر در سلامت گیاه و بازده محصولات کشاورزی میزان آب در دسترس گیـاه مـی باشـد . شـرکت توسـعه نیشکر و صنایع جانبی با داشتن ٧ واحد کشت و صنعت نیشکر در مساحتی بالغ بـر ٨٤٠٠٠ هکتـار از اراضـی خوزسـتان، یکـی از بزرگترین کشت و صنعتهای نیشکر در دنیا محسوب می شود . دراین تحقیق که ب ر روی مزارع نیشکر واحد امیر کبیر انجام گرد یـ ده
سعی شده است تا از روشهای گوناگون آشکارسازی تنش آبی نیشکر استفاده گرد یده و بهترین شاخص بـرای ایـن منظـور معرفـی گردد . باندهای VNIR و TIR سنجنده استر برای این تحقیق در نظر گرفته شد . از دو شاخص حرارتی CWSI و WDI بـرا ی باندهای TIR و شاخص جد ید R.P.P و مولفه اصلی اول تصویر برای آشکارسازی تنش آبی در محدوده VNIR استفاده گردید . مزارع به دو کلاس مزارع تنش دار و بدون تنش طبقه بندی شدند . نتایج حاصل از هر کدام از مدلها با داده های زمینی بررسی شده و مشخص گرد ید که مولفه اصلی اول تصویر برای باندهای VNIR با شاخص کاپائ ی برابر ٠/٨١ بهتر از داده های رادیانس بانـدها عمل می کند . از میان شاخصهای حرارتی تنش آبی، برای دو تصویر مورد استفاده، شاخص WDI با شاخص کاپائ ی برابـر ٠/٩٠ و ٠/٨٧ بهتر از شاخص CWSI عمل می کند . آستانه ٠/٩٦ برای شاخصهای ح رارتی تنش آبی به عنوان آستانه تـنش مـزارع نیـشکر خوزستان معرفی می گردد .