سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان سعدی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور محسنی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خطای امپدانس بالا یکی از انواع خطاهای معمول شبکه توزیـع مـی – باشد . به دلیل محدود بودن جریان این نـوع خطـا، آشـکار سـازی آن توسط رلههای اضافه جریان معمولی موجود در شبکه، امکانپذیر نمی – باشد . تمامی الگوریتمهای پ یشنهادی جهت آشکار سازی این نوع خطا از دو مرحله اساسی تشکیل شده انـد : (۱) بدسـت آوردن مشخصـات ویژه سیگنال جریان و / یا ولتاژ شبکه در حالت وقوع خطای امپـدانس بالا و ) (۲ دسته بندی الگوها . در این مقاله به ترتیب اسـتفاده از تبـدیل موجک گسسته و سیستم استنتاج فازی درمراحل اول و دوم الگوریتم پیشنهاد شده است . تبدیل موجک گسسته یکی از قوی ترین ابزارهـای تجزیه و تحلیل سیگنالهای گذرا میباشد . از سـوی دیگـر، اسـتفاده از سیستم استنتاج فازی در موارد عدم قطعیت، انتخاب بسیار مناسبی می – باشد . در پایـان نیـز چنـدین مـورد شـبیه سـازی توسـط نـرم افـز ار PSCAD/EMTDC حساسیت و امنیت الگوریتم در شـرایط مختلـفسیستم توزیع را مورد بررسی قرار میدهد