سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی باژن – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه تربیت مدر
احسان اله کبیر – دانشیار گروه مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شرط لازم در استاندارد اروپایی درجه بندی سیب، داشتن دم اس ت . در این مقاله روشی جدید برای آشکارسازی دم سیب ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده از ترکیب دو تکنیک آشکارسازی دم براساس شکل و آشکا ر سازی دم براساس رنگ استفاده م ی کند. نرخ بازشناسی الگوریتمهای آشکارسازی براساس شکل و آشکارسازی براساس رنگ به ترتیب ۶۷/ ۹۶ % و ۸۲ % است . نتایج آزمایش نشان می دهد که اگر از ترکیب دو الگوریتم فوق برای آشکارسازی دم استفاده شود، نرخ بازشناسی به ۵/ ۸۸ % میرسد. در الگ وریتمترکیبی ممکن است در پاره ای موارد کاسبرگ و یا زنگ دمگاه به عنوان دم معرفی شو د . این خطاها از الگوریتم آشکارسازی دم براساس رنگ ناشی میشود