سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا قائدرحمتی – مربی، دانشگاه لرستان، دانشکده فنی مهندسی، گروه معدن
نادر فتحیان پور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده معدن

چکیده:

آنالیز مولفه های اصلی بر روی شش باند بندست TM باندهای (۷، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱) با هدف جداسازی رخنمونهای دولومیت ماس های آهن دار از دیگر رخنمونهای کربناته(آهک، آهک دولومیتی و دولومیت های کم آهن) در ناحیه یال شمالی-جنوبی ایرانکوه واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب اصفهان بکار گرفته شده است. طبق نتایج بدست آمده بیش از ۹۸/۷درصد تغییرات در مؤلفه های اول تا سوم ظاهر می شوند. در روش مورد استفاده رابطه ضرائببردارهای ویژه و باندهای مجزای مرئی و فروسرخ بازتابی بگونه ای است که مؤلفه اول بیانگر سپیدائی عمومی صحنه
بوده و مؤلفه دوم مربوط به اختلاف تأثیرباندهای مرئی و فروسرخ میانی است ولذا بدلیل حضور آهن و ماسه های سیلیسی در واحد دولومیت ماس های از این مؤلفه برای بارزسازی دولومیتها استفاده شد هاست. همچنین تطبیق نتایج حاصل با نقشه زمین شناسی منطقه همبستگی بالائی را نشان می دهد. مؤلف ههای دیگر بدلیل همبستگی بالای بین داده های باندهای مختلف دارای درصد واریانس کمتر و تصاویر مربوطه آنها بصورت تیره و غالبأ با توزیع تصادفی دیده می شوند