سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد حق جو – دانشجوی دکترای برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی در آشکارسازی سیگنالهای تخلیه جزئی، در شرایطی که نسبت سیگنال به نویز، بسـیار کوچـک باشد، ارائه گردیده است، این در حالیست که روشهائی ماننـد روش تعیین مقادیر آستانه تحت این شرایط، قابلیتهـای خـود را از دست داده و یا از دقت پائینی برخوردارند . در این روش، با استفاده از تعریف شاخص تمایز و فیلتر کردن مولفـه هـای جزء دقیق تبدیل ویولت بر اسـاس آن، نتـایج بسـیار مطلـوبی اخذ گردیده است . روش پیشنهادی، برای آشکارسازی امـواج شــبیه ســازی شــدة تخلیــه جزئــی بســیار کوچــک، از درون سیگنالهای نویز شدید، استفاده شده و نتایج بدسـت آمـده، بـا نتایج ناشی از روش قبلی، مقایسه گشته و عملکرد بسیار بهتـر روش جدید نسبت به آن نشان داده شده است .