سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی غفوری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتی
محمدرضا مباشری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتی

چکیده:

ذرات دود و غبار نقش بسیار عمده ای بر شرایط آب و هوایی منطقه، برنامه های پرواز و سلامتی انسان دارند. داده های محیطی (EDR) گردآوری شده سنجنده های ماهواره ای، کمک شایانی برای کاهش خطر برنامه های هوایی و پروازهای نظامیو همچنین خطی که برای سلامتی انسان وجود دارد می کنند. علاوه بر این، اطلاعات مذکور، برای تحقیق و پیش بینی شرایط آب و هوایی هم بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. الگوریتم ارائه شده در این مجموعه ، در وهله اول ، صرفا از ویژگی های طیفی هر هوآویز استفاده میکند، به عنوان مثال، دود مناطق شهری در طول موج ۱۱ تا ۱۲ میکرومتر به سادگی از ابر قابل تشخیص است و سیلیکاتهای موجود در ذرات غبار و شن، جذب فوق العاده ای در طیف ۸/۳۵ میکرومتر دارد، اندزاه گیری اختلاف دمای درخشندگی در دو طیف خاص الکترومغناطیس منجر به آشکارسازی هوآویزهای مذکور می گردد. دراستفاده از طیف مرئی از رادیانس هوآویزها برای تشخیصآنها استفاده می شود،لذا دارای آشکارسازیآنها با کسر کردن عوارض سطح زمین از تصویر صورت می گیرد. در محدوده هایی که معمولا IR در جو دارای پنجره جوی است، از طیف مادون قرمز برای آشکارسازی هوآویزها استفاده می شود که در طیف مادون قرمز، هوآویزها با اختلاف فاحشی در تصویر آشکار می شوند. ارائه شاخص کامل و جامعی برای دود، و همچنین یک روش ترکیبی برای تشخیص غبار، در این الگوریتم، هدف غایی مقاله حاضر است. الگوریتم ارائه شده، علاوه بر روشهایآشکارسازی بکمک اختلاف دمای روشنایی، با استفاده از اطلاعات ویژگیهای طیفی هرذره هوآویز، ضخامت نوری، اندازه ذرات و همچنین موقعیت جغرافیایی منطقه، هوآویزها را در وسعت جهانی طبقه بندی می کند. در این مقاله از داد ه های EDR آشکارسایذرات معلق سنجنده VIIRS برای آشکارسازی ذرات دود و غبار استفاده شده است.