سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر چاجی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق وکامپ
حسن قاسمیان – استاد گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق وکامپیوت

چکیده:

بطور معمول تغییرات شدت روشنایی یک تصویر در مرز میان اشیاء وزمینه و یا در مرز میان اشیاء همپوشان زیاد است. در حالت ایده ال اگر فرض کنیم که مقدار شدت روشنایی هر کدام از اشیاء یکنواخت بوده و با مقادیر شدت روشنایی سایر اشیاء متفاوت باشد، آنگاه تغییرات قابل ملاحظه در مقدار شدت روشنایی تصویر یا بعبارتی لبه های تصویر نشان دهنده مرز اشیاء موجود درتصویر خواهند بود. روش های مرسوم آشکارسازی لبه بین لبه هایناشی از بافت موجود در تصویر و لبه های ناشی از مرز اشیاء تفاوت قائل نمی شوند. به همین دلیل در تصاویری که شامل بافت هستند، روش های مرسوم آشکارسای لبه برای آشکارسازی مرز اشیاء قائل نمی شوند.به همین دلیل در تصاویری که شامل بافت هستند، روش های مرسوم آشکارسازی لبه برای آشکارسازی مرز اشیاء از کارایی خوبی برخوردار نیستند. در این مقاله سعی شده که با استفاده از مفهوم گرادیان بافت روشی ارائه شود که در آشکارسای مرز اشیاء موجود در تصویر کارایی خوبی از خود نشان دهد. در این روش ابتدا با استفاده از مدل سلول پیچیده کورتکس بینایی اطلاعات بافتاستخراج شده و سپس با استفاده از مدل سلول ساده کورتکس بینایی گرادیان بافت از روی این اطلاعات محاسبه می شود. با حذف نقاط غیر ماکزیمم و سپس اعمال آستانه روی مقادیر گرادیان بافت، مرز اشیاء موجود در تصویر بدست می آید. نتایج پیاده سازی کارایی بهتر روش پیشنهادی در مقایسه با روش های مرسوم آشکارسازی لبه در آشکارسازی مرز اشیاء را نشان میدهد.